W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi
Komórka odpowiedzialna Wydział Dróg Gminnych

Dla szkód powstałych na drogach gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna zarządzanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w odniesieniu do szkód zgłoszonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi właściwą jednostką jest Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zgłoszenie szkody

 • Drogą elektroniczną:

Wysyłając wypełniony formularz „Oświadczenie o zdarzeniu drogowym” pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl

lub

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 • Pisemnie - drogą pocztową wysyłając poprawnie uzupełniony formularz zgłoszenia szkody „Oświadczenie o zdarzeniu drogowym” wraz z załącznikami na adres:

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

 •  osobiście składając formularz w kancelarii Urzędu pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna


Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz „oświadczenie o zdarzeniu drogowym”  wraz z załącznikami;

 • dokumentacją fotograficzną z miejsca zdarzenia (aparat z datownikiem);
 • dokumentacją fotograficzną uszkodzonego/zniszczonego mienia (aparat z datownikiem);
 • oświadczenia świadków;
 • notatka służbowa policji/straży miejskiej potwierdzająca zdarzenie;   
 • wycena/faktura dokonanej naprawy.

Zgłoszenie szkody powinno zawierać: 

 • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczynę wg poszkodowanego, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, itp.);
 • dokładne miejsce oraz datę powstania szkody;
 • szkic z miejsca zdarzenia;
 • dane teleadresowe świadków;
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych części pojazdu (aparat z datownikiem).
Osoba do kontaktów

Anna Chrabałowska – Z-ca Kierownika Wydziału Dróg Gminnych, nr tel. 22 484 24 87


Etapy załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że początkowym etapem procedury likwidacyjnej jest przyjęcie zgłoszenia roszczenia na druku zgłoszenia szkody złożonego osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku reprezentowania poszkodowanego przez Pełnomocnika wymagane jest złożenie pełnomocnictwa).

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek:

Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
10 8002 0004 0200 1111 2002 0060 z podaniem tytułu opłaty.

Wnioskodawca może również wnieść ww. opłatę w siedzibie Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańców (hol główny) za pośrednictwem terminala płatniczego.

Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia Urząd Gminy przekazuje dokumentację  od Poszkodowanego do firmy ubezpieczeniowej. W wypadku wystąpienia niezgodności lub braków w zgłoszeniu wzywa się Poszkodowanego do uzupełnienia lub korekty informacji.
Kolejnym etapem jest rozpatrzenie przez ubezpieczyciela przedłożonego wniosku.
Następnie Ubezpieczyciel przekazuje do wnioskodawcy decyzję o uznaniu bądź odmowie uznania roszczenia z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia odwołania.


UWAGA!

W przypadku braku wskazania numeru konta bankowego Poszkodowanego w chwili zgłoszenia szkody, po zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji o przyznaniu odszkodowania Poszkodowany składa do urzędu odrębne pismo, ze wskazaniem numerem konta, lub innego sposobu przekazania zwrotu franszyzy. 

Ponadto informujemy, że do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Ochrona danych osobowych

Organ informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.4.2016 r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piaseczyńska 77,
05-520 Konstancin-Jeziorna.

Dane kontaktowe: Urząd Miast i Gminy Konstancin-Jeziorna z siedzibą
w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
tel.: 22 484 23 00.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych podany został na stronie internetowej Gminy, zakładka Inspektor Ochrony Danych W sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl 

Cele i czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia - podstawą prawną jest Kodeks cywilny,
 2. przekazania zgłoszonego roszczenia do Ubezpieczyciela w celu wykonania zawartej z nim umowy ubezpieczenia - podstawą prawną jest Kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 3. archiwizowania dokumentacji w celu obrony przed roszczeniem i spełnieniem obowiązku archiwizowania dokumentacji – podstawą prawną jest Kodeks cywilny oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Ujawnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niż te uprawnione z mocy prawa.  Państwa dane będą przetwarzane w urzędzie do momentu ustania celowości ich przetwarzania i zgodnie z przepisami.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność i cel podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia roszczenia.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego