W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości – samochód specjalny pożarniczy


Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości.


 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Piaseczyńska 77
  05-520 Konstancin-Jeziorna

 2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

  1) Samochód specjalny pożarniczy
  • marka i model pojazdu: JELCZ typ 004,
  • nr rejestracyjny: WPI 08AK,
  • rok produkcji: 1982,
  • wskazanie drogomierza: 37219 km;
  2) Samochód można oglądać na parkingu ZGK Konstancin-Jeziorna, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Lucjanem Porowskim – 600 284 929. Zdjęcia pojazdu są załączone do ogłoszenia.

 3. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza samochodu wynosi 14.000 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy 00/100).

 4. Miejsce i termin przetargu:
  1) Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia  formularzu ofertowym (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) w Urzędzie Miasta i  Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter – Kancelaria.
  2) Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2020 r. o godz. 10.00.
  3) Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.07.2020 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w pokoju nr 105.

 5. Warunki przystąpienia do przetargu:
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na zakup samochodu pożarniczego – OSP Słomczyn. Nie otwierać przed dniem 21.07.2020 r. godz. 10:15, następujących dokumentów:
  • Formularza ofertowego, określającego oferowaną cenę za przedmiot przetargu (nie   niższą niż cenę wywoławczą, tj. 14.000 zł) - załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności.
  • Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym.  
  • Dowodu wpłaty wadium.

 6. Kryterium wyboru oferty: Kryterium oceny ofert – 100% cena.

 7. Wadium:
  1) Wadium w wysokości 1.400 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych - 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy: BS w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna: 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 z adnotacją: „Wadium – samochód pożarniczy OSP Opacz”.      
  2) Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny  nabycia. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia stosownej umowy.

 8. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w terminie ustalonym przez Sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia).

 9. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na nr rachunku Sprzedającego: BS w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060.

 10. Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Gminy Konstancin-Jeziorna, podane w ogłoszeniu o przetargu.

 11. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Tag

Załączniki

Jelcz – fot. 3 JPG, 10.59 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane