W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy : Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP
Znak sprawy Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działki o nr ew. 22 z obrębu 03-10 w Konstancinie-Jeziornie.
Znak sprawy : PP.6733.1.2024.AP
Znak sprawy PP.6733.1.2024.AP
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanej przez osobę fizyczna we wsi Kępa Oborska dz. nr ewid. 5/5 inwestycja dot. budowy sieci kablowej SN 15kV wraz ze słupami SN 15kV
Znak sprawy : Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o udziale spoleczeństwa w procedurze oceny
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o udziale spoleczeństwa w procedurze oceny
Znak pisma OŚR.6220.1.2022/2023/2024.AKW/36
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z drogami, chodnikami, obiektami małej architektury, sieciami i przyłączami sanitarnymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, stacją transformatorową, terenami zieleni urządzonej, zbiornikami retencyjnymi i rozsączającymi wód opadowych oraz pozostałą infrastrukturą
Znak sprawy : PP.6733.1.2024.AP
Znak sprawy PP.6733.1.2024.AP
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15kV wraz ze słupami SN 15kV na terenie działki nr ewid. 5/5 z obrębu ewid. 0011 Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna.
Znak sprawy : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
Znak sprawy Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
Znak pisma OŚR.6220.1.2024.AKW/7
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków tzw. Papierni Dolnej i budynków go otaczających na budynki usługowe, m.in. hotelowe i gastronomiczne oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z uslugami i garażami podziemnymi oraz budynków stanowiących wielostanowiskowe garaże nadziemne na działkach ew. nr 10/50, 10/27 oraz na fragmencie działek ew. nr 17, 10/1, 10/26.”
Znak sprawy : PP.6721.17.2016.PW
Znak sprawy PP.6721.17.2016.PW
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 1 i etap 2.
Znak sprawy : Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zwrócenie się o uzgodnienie i opinię
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zwrócenie się o uzgodnienie i opinię
Znak pisma OŚR.622O.1.2022/2023/2024/AKW/37
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie o uzgodnienie i opinię warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.
Znak sprawy : OŚR.6220.1.2022/2023/2024
Znak sprawy OŚR.6220.1.2022/2023/2024
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z art. 73 List. i i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwaną dalej ustawą ooś oraz na podstawie art. 49 i 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zwanej dalej K.p.a. zawiadamia strony postępowania o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Znak sprawy : OŚR.6220.3.2023.AMG
Znak sprawy OŚR.6220.3.2023.AMG
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, działając na podstawie art. 10 I oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.- dalej kpa) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.- dalej ooś) zawiadamia, że zakończono zbieranie materiału dowodowego i zostanie wydana decyzja administracyjna w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez pełnomocnika Krzysztofa Stępnia, właściciela firmy: Pracownia Projektowa Traffic Krzysztof Stępień z siedzibą pod adresem ul. Woziwody 20/5, 02-908 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ‚„Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żwirowej w miejscowości Obory-Łyczyn, Słomczyn i Cieciszew gmina Konstancin-Jeziorna”.
Znak sprawy : Obwieszczenie w toku postępowania
Znak sprawy Obwieszczenie w toku postępowania
Znak pisma OŚR.6220.4.2023.AMG/14
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna /.../ zawiadamia strony postępowania o tym, że w toku postępowania prowadzonego na wniosek Mariusza Jaciubka- ROBIMART Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Mechaników IA, 05-800 Pruszków reprezentującego Gminę Konstancin-Jeziorna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku od granicy z dzielnicą Warszawa Ursynów do ul. Przyrodniczej w Józefosławiu Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia, na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy ooś.
Znak sprawy : Obwieszczenie w toku postępowania
Znak sprawy Obwieszczenie w toku postępowania
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna /../zawiadamia strony postępowania o tym, że w toku postępowania prowadzonego na wniosek Mariusza Jaciubka- ROBIMART Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Mechaników 1A, 05-800 Pruszków reprezentującego Gminę Konstancin-Jeziorna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku od ul. Przyrodniczej w Józefosławiu do ul. Głowackiego w gminie Konstancin-Jeziorna.” Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia, na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy ooś.
Znak sprawy : Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia dziewięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Znak sprawy : Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla częśći sołectwa Parcela
Znak sprawy Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla częśći sołectwa Parcela
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały nr 727/VIII/58/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Parcela.
Znak sprawy : Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działek przyległych do ul. Władysława Witwickiego w Konstancinie-Jeziornie
Znak sprawy : PP.6733.3.2023.AP
Znak sprawy PP.6733.3.2023.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Nr 3/2023 z dnia 09.11.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy : OŚR.6220.4.2023
Znak sprawy OŚR.6220.4.2023
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j . Dz. U. z 2023 r. poz. I 094 ze zm.) zwaną dalej ustawą ooś oraz na podstawie art. 49 i...
Znak sprawy : OŚR.6220.5.2023
Znak sprawy OŚR.6220.5.2023
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku od ul. Przyrodniczej w Józefosławiu do ul. Głowackiego w gminie Konstancin-Jeziorna".
Znak sprawy : OŚR.6220.2.2023.AMG(6)
Znak sprawy OŚR.6220.2.2023.AMG(6)
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 3-11-2023 r. decyzji administracyjnej sygn. OŚR.6220.2.2023.AMG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Śnieżnej wraz z sięgaczem w miejscowości Słomczyn na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w postępowaniu...
Znak sprawy : OŚR.6220.2.2023.AMG
Znak sprawy OŚR.6220.2.2023.AMG
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna , zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamia , że zakończono zbieranie materiału dowodowego i zostanie wydana decyzja administracyjna w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna, reprezentowanej przez pełnomocnika Macieja Białoszewskiego z firmy DROMACC z siedzibą pod adresem ul. Goworowska 31a/5, 07-410 Ostrołęka,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Śnieżnej wraz z sięgaczem w miejscowości Słomczyn na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. ”
Znak sprawy : PP.6733.3.2023.AP
Znak sprawy PP.6733.3.2023.AP
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy : Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o obwodach do głosowania
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o obwodach do głosowania
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz...
Znak sprawy : OŚR.6220.13.2021/2023
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021/2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 49 i 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...
Znak sprawy : OŚR.6220.2.2022/2023.2
Znak sprawy OŚR.6220.2.2022/2023.2
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...
Znak sprawy : OŚR.6220.2.2022/2023.3
Znak sprawy OŚR.6220.2.2022/2023.3
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zawiadamia że treść decyzji z dnia 27.07.2023 r. sygn. OŚR.6220.2.2022/2023...
Znak sprawy : OŚR.6220.13.2021/2023
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021/2023
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...