W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Postępowania Środowiskowe (OOŚ)

XML

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, działając na podstawie art. 10 I oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm).- dalej kpa) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 18 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 2 budynków jednorodzinnych wolnostojących z garażami w bryłach budynków, budynku portierni oraz urządzeń budowlanych, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, placów pod śmietniki, instalacji kanalizacji sanitarnej, 21 szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, instalacji wodociągowej, studni, instalacji kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami rozsączającymi, instalacji gazu oraz instalacji elektroenergetycznej, na dz. ewid. nr 3,4,5/4 obręb 1-12-12, przy ul. Prawdziwka w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o udziale spoleczeństwa w procedurze oceny

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z drogami, chodnikami, obiektami małej architektury, sieciami i przyłączami sanitarnymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, stacją transformatorową, terenami zieleni urządzonej, zbiornikami retencyjnymi i rozsączającymi wód opadowych oraz pozostałą infrastrukturą

Obwieszczenie OŚR.6220.1.2022/2023/2024

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z art. 73 List. i i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwaną dalej ustawą ooś oraz na podstawie art. 49 i 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zwanej dalej K.p.a. zawiadamia strony postępowania o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie OŚR.6220.3.2023.AMG

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, działając na podstawie art. 10 I oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.- dalej kpa) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.- dalej ooś) zawiadamia, że zakończono zbieranie materiału dowodowego i zostanie wydana decyzja administracyjna w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez pełnomocnika Krzysztofa Stępnia, właściciela firmy: Pracownia Projektowa Traffic Krzysztof Stępień z siedzibą pod adresem ul. Woziwody 20/5, 02-908 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ‚„Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żwirowej w miejscowości Obory-Łyczyn, Słomczyn i Cieciszew gmina Konstancin-Jeziorna”.

Obwieszczenie w toku postępowania

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna /.../ zawiadamia strony postępowania o tym, że w toku postępowania prowadzonego na wniosek Mariusza Jaciubka- ROBIMART Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Mechaników IA, 05-800 Pruszków reprezentującego Gminę Konstancin-Jeziorna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku od granicy z dzielnicą Warszawa Ursynów do ul. Przyrodniczej w Józefosławiu Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia, na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy ooś.