W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

Demontaż, odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych

Charakterystyka azbestu

Nazwa azbest pochodzi od greckiego słowa „asbestos”, co oznacza nieugaszony, niezniszczalny. Azbest to szereg włóknistych minerałów krzemianowych występujących naturalnie w przyrodzie. Posiada on unikalne właściwości chemiczne i fizyczne. Odporność azbestu na działanie wysokich temperatur jest jedną z najważniejszych zalet, dzięki którym znalazł on w przeszłości szerokie zastosowanie jako surowiec niepalny w różnego rodzaju wyrobach. Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji wyrobów zawierających azbest. Działanie chorobotwórcze związane jest z wdychaniem pyłu azbestowego. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną następujących chorób: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuca i międzybłoniaków. Na oddziaływanie pyłu azbestowego narażone są też osoby postronne, przebywające na wolnym powietrzu. Działanie azbestu na drogi oddechowe prowadzi do ciężkich chorób płuc.

Niewłaściwe postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest (wyrzucanie ich do lasu, rowów, wysypywanie na drogę, magazynowanie niedostatecznie niezabezpieczonych, jak również samodzielne wykonywanie prac demontażowych) stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Instrukcja postępowania z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest

 1.  Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest lub mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Dla prac wykonywanych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna organem tym jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.
 2. Prowadzenie działalności w zakresie prac budowlanych demontażowo-rozbiórkowych, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wymaga uzyskania stosownego zezwolenia.
 3. Sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
 4. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie zezwolenie oraz wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac, zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.).
 5. Przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w celu minimalizacji ilości powstających pyłów oraz maksymalnego ograniczenia emisji azbestu do otoczenia należy:
  • prace rozbiórkowe prowadzić na mokro,
  • jeżeli to możliwe demontować całe wyroby, bez jakiegokolwiek ich uszkadzania,
  • stosować wyłącznie narzędzia ręczne lub wolnoobrotowe wyposażone w miejscowe instalacje odciągające powietrze.
 6. Wszystkie usunięte odpady zawierające azbest muszą zostać szczelnie opakowane folią.
 7. Tak opakowane odpady muszą zostać następnie oznakowane napisami ostrzegawczymi, informującymi, że odpady zawierają azbest.
 8. Wszystkie prace związane z naprawą lub usuwaniem wyrobów zawierających azbest, niezgodne z niniejszą instrukcją oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie, podejmowane na własne ryzyko i odpowiedzialność osoby fizycznej wykonującej te prace, jak również składowanie lub magazynowanie odpadów azbestowych w dowolny sposób i w dowolnym miejscu stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu lub grzywny.


Wymagania dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest wynikające z przepisów prawnych

 1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić do Starostwa Piaseczyńskiego do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
 2. Firma wykonująca usługę demontażu wyrobów zawierających azbest ma obowiązek zgłoszenia zamiaru wykonania prac demontażowych do:
  • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,
  • Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, 00-973 Warszawa, ul. Lindleya 16,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin Jeziorna.
 3. Po zakończeniu usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649).


Dofinansowanie z gminy

W ramach prowadzonej przez Gminę Konstancin-Jeziorna akcji, materiały budowlane zawierające azbest odbierane są od mieszkańców nieodpłatnie (Gmina pokrywa 100 % kosztów związanych z odbiorem i utylizacją azbestu, tj.: koszt demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia) przez firmę wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Warunkiem udziału w programie jest wcześniejsze zgłoszenie zamiaru usunięcia ww. odpadów.

Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (tel. 22 484 24 28).

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego