W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestry
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77 (hol główny). Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.   

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres korespondencyjny;
 • dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy;
 • zakres żądanych danych;
 • uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny);
 • oświadczenie, że udostępnione dane nie zostaną wykorzystane w innym celu niż wskazany we wniosku;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie złożył wniosku w tej samej sprawie do innego organu gminy;
 • podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Wniosek  można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane załączniki:

 • pełnomocnictwo, w przypadku działania pełnomocnika; 
 • dowód  dokonania opłaty w kwocie 31 zł – nie dotyczy podmiotów zwolnionych z opłaty;
 • dowód dokonania opłaty w kwocie 17 zł (w przypadku działania pełnomocnika);
 • dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

Dokumentami potwierdzającymi interes prawny mogą być: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych ( np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty z potwierdzeniem nadania korespondencji, faktury, decyzje innych organów).
Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego, tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.

Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej:

Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne posiadane dane  np.: imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego.        

Opłaty:

 • za udostępnienie danych jednostkowych opłatę w kwocie 31,00 zł wnosi się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Nr: 78 8002 0004 0200 1111 2002 0097;
 • opłatę skarbową w kwocie 17.00 zł ( w przypadku działania przez pełnomocnika) wnosi się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Nr: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060 (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art.46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r.,poz 1382 ze zm.)
Podmioty, którym odpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

Organ rozpatrujący wniosek odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione określone warunki. W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Inne informacje

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby, lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom: (art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.):

 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 • Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 • komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, które nie posiadają decyzji o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności, dane z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców udostępnia się w liczbie nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym.

Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców mogą być też udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać podstawę prawną, z której wywodzi uprawnienie do żądania udostępnienia danych innej osoby, i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.

W tej samej sprawie wniosek o udostępnienie danych może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innych celach niż wskazany we wniosku.

Podstawa prawna

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2523)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2482).  
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019. poz. 1000):
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego