W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestry
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności

Miejsce załatwienia sprawy:


Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77 (hol główny)

 • Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej, udostępniony na platformie ePUAP. Opatrz formularz własnoręcznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zastosuj podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Prześlij wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Godziny pracy:

 • Biuro Obsługi Mieszkańców – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.


Wymagane dokumenty: 

 • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru PESEL złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.


Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy;
 • dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy;
 • zakres żądanych danych;
 • uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny).


Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane załączniki:

 • pełnomocnictwo w przypadku działania pełnomocnika   
 • dowód  dokonania opłaty w kwocie 31 zł – nie dotyczy podmiotów zwolnionych z opłaty
 • dowód dokonania opłaty w kwocie 17 zł ( w przypadku działania pełnomocnika)
 • dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych
  • dokumentami potwierdzającymi interes prawny mogą być: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych ( np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).


Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego, tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.

Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej:

 • Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne posiadane dane np.: imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego. 

Opłaty:

 • za udostępnienie danych jednostkowych opłatę w kwocie 31,00 zł wnosi się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - nr: 78 8002 0004 0200 1111 2002 0097;
 • opłatę skarbową w kwocie 17.00 zł (w przypadku działania przez pełnomocnika) wnosi się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nr: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060  (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu);
 • podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r., poz 1382 ze zm.);
 • podmioty, którym odpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy;
 • osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych.


Termin załatwienia sprawy:

 • bez zbędnej zwłoki.


Tryb odwoławczy:

 • w przypadku decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.


Inne informacje:

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby, lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane z rejestru mieszkańców oraz zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom (art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.):

 • organom administracji , sądom i prokuraturze;
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wybiorczym i strażom gminnym (miejskim);
 • komornikom sądowym w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 • organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowemu;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom -           w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.


Dane mogą być też udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.


W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wnioskodawcy – osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów.

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innych celach niż wskazany we wniosku.

Organ rozpatrujący wniosek odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione określone warunki.


Podstawa prawna:

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2523).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2482).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).


Do pobrania:

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego