W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

Wydanie dowodu osobistego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77 (hol główny)

Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej. Od 8 listopada 2021 r. wydawane są nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Składanie wniosków online za pośrednictwem strony https://gov.pl jest możliwe wyłącznie w przypadku dzieci do 12 roku życia od których odciski palców nie będą pobierane.
 

Godziny pracy

 • Biuro Obsługi Mieszkańców: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek- piątek w godz. 9.00–15.00.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który potwierdza tożsamość i polskie obywatelstwo, oraz służy do elektronicznej komunikacji obywatela z administracją i innymi podmiotami. Umożliwia również korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach. W każdym e-dowodzie zamieszczony zostanie certyfikat potwierdzenia obecności, a w dokumentach osób o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych także profil osobisty, który umożliwia logowanie do portali internetowych administracji publicznej. W dowodzie osobistym każdej osoby, która ukończyła 13 rok życia może zostać zamieszczony podpis elektroniczny, zwany podpisem osobistym, o ile będzie wyrażona na to zgoda. Osoba ta będzie mogła korzystać z podpisu osobistego po ukończeniu 18 roku życia.

Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny), podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła ten sam skutek prawny jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

Posiadacz dowodu osobistego w celu korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy może ustalić kody PIN: do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry) – certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr) – certyfikat podpisu osobistego
 
Wniosek składa:
 • osobiście osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba, której pozostało mniej niż 30 dni do ukończenia 18 roku życia;
 • jeden z rodziców lub opiekun prawny dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia pozostało więcej niż 30 dni (dziecko, które ukończyło 5 lat musi być obecne przy złożeniu wniosku);
 • jeden z rodziców dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, jeśli pozostaje pod władzą rodzicielską (osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna przy złożeniu wniosku);
 • opiekun prawny dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską (osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy złożeniu wniosku);
 • kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo (osoba ubezwłasnowolniona częściowo musi być obecna przy złożeniu wniosku).


Obecność dziecka poniżej 5 roku życia nie jest wymagana.
Od 7 listopada 2021 r. została wprowadzona możliwość przyjęcia wniosku wraz z pobraniem odcisków palców poza urzędem, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, za pomocą mobilnej stacji urzędnika. Rozwiązanie przeznaczone jest dla osób, które nie mogą osobiście stawić się w urzędzie z  powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody. Przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby może nastąpić po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku. Urzędem wyznaczonym do mobilnej obsługi spraw dowodowych osób przebywających na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna jest Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego (DO/W/1) - do pobrania poniżej;
 • do wglądu: dotychczasowy dowód osobisty, a w przypadku jego braku ważny dokument paszportowy (o ile zostały wydane); w przypadku braku powyższych dokumentów może to być inny dokument zawierający fotografię (np. legitymacja szkolna, prawo jazdy, książeczka wojskowa itp.); w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość; (W przypadku składania wniosku dla osób ubezwłasnowolnionych - zaświadczenie z Sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz o pozostaniu pod władzą rodzicielską osoby ubezwłasnowolnionej lub ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego.)
 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby;
 • aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45mm,wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość  oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.
 • Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim wypadku do wniosku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku;
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączona do wniosku w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

W przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może w celu wyjaśnienia niezgodności żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia, albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Powody ubiegania się o wydanie dowodu osobistego:

 • pierwszy dowód;
 • zmiana danych zawartych w dowodzie;
 • upływ terminu ważności dowodu (wniosek o nowy dowód osobisty składa się co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego dokumentu);
 • upływ terminu zawieszenia dowodu (dotyczy dowodów z warstwą elektroniczną);
 • utrata dowodu;
 • zmiana wizerunku twarzy;
 • uszkodzenie dowodu;
 • wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej;
 • brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego;
 • brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego;
 • kradzież tożsamości;
 • wymiana dowodu bez odcisków palców;
 • reklamacja;
 • inny.


Dokonując zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego, należy to podejrzenie uprawdopodobnić.

Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje się na formularzu zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (DO/F/2) – do pobrania poniżej.


Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
a) nie ukończyła 5 roku życia,
b) ukończyła 5 rok życia i nie ukończyła 12 roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
 

W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego – (formularz składany w formie pisemnej DO/F/2 - do pobrania poniżej):

 • Zgłoszenia utraty, kradzieży, bądź uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje osobiście każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu;
 • Rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą złożyć formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13. roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w urzędzie dowolnej gminy, w konsulacie lub przez internet na stronie  https://gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.
 • Kradzież e-dowodu należy zgłosić organom Policji, co będzie skutkowało unieważnieniem dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych w przypadku czasowej utraty kontroli nad e-dowodem (osoba nie wie gdzie jest jego dowód osobisty) posiadacz dokumentu może zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
 • Zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, po tym terminie e-dowód zostanie automatycznie unieważniony, jeśli w tym czasie osoba nie cofnie zawieszenia (jest 14 dni kalendarzowych na cofnięcie zawieszenia).
 • Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, natomiast w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonanego przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego lub kuratora, dołącza się sporządzone w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności lub dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego między wnoszącym zgłoszenie a osobą, w której imieniu jest wnoszone, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe odpowiednio tego pełnomocnictwa lub dokumentu opatrzone przez osobę dokonującą zgłoszenia za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
 • Posiadacz e-dowodu może samodzielnie zawiesić swoje certyfikaty (e-dowód), lub cofnąć ich zawieszenie, korzystając z e-usługi, która jest dostępna na stronach: www.obywatel.gov.pl i www.epuap.gov.pl.


Opłaty:

 • bezpłatnie


Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni


Tryb odwoławczy:

 • do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje:

 • Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą PUK można dowiedzieć się na stronie: www.edowod.gov.pl.
 • Uwaga! Nie ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód z odciskami palców, jeśli dowód jest nadal ważny.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 816 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U z 2021 poz. 1865)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. 2021 poz.1831)


Tag

Załączniki

Powiadom znajomego