W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności

Miejsce załatwienia sprawy:


Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77 (hol główny)

 • Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej, udostępniony na platformie ePUAP. Opatrz formularz własnoręcznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zastosuj podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Prześlij wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.


UWAGA:
Przy zameldowaniu w formie dokumentu elektronicznego osoba dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu dołącza oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające  jego pobyt w lokalu oraz dokument własności

Godziny pracy:

 • poniedziałek w godz. 9.00-17.00
 • wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00


Wymagane dokumenty: 

 • Wypełniony i podpisany formularz - Zgłoszenia pobytu stałego - do pobrania poniżej (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu  w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 • Dowód osobisty lub paszport.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
 • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.


Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika).
 • Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna:10800200040200111120020060  lub kartą płatniczą w siedzibie urzędu.
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Uwagi:

 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu - Zgłoszenie pobytu stałego.
 • Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
 • W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 • Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

Do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego