W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

Wpis (zmiana wpisu, wykreślenie) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, gospodarka odpadami
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.


Wymagane dokumenty: 

Wpis:

 1. wniosek o wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (załącznik nr 1);
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (załącznik nr 2);
 3. pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy);
 4. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy);
 5. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).


Zmiana wpisu:

 1. wniosek o zmianę posiadanego wpisu;
 2. dokument potwierdzający zmianę (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy);
 3. pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy)
 4. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy)
 5. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).


Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru:

 • zgodnie z art. 9cb. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy;
 • wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej;
 • opłacie podlega wydanie zaświadczenia o wykreślenie z rejestru - opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku o wydanie zaświadczenia;
 • w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.


Opłaty:

 • 50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru);
 • 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu);
 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze;
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Sposób płatności: przelewem na rachunek bankowy nr 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060


Termin załatwienia sprawy:

 • wpis do rejestru w  terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z kompletem wymaganych dokumentów;
 • wydanie zaświadczenia do 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz wymaganym potwierdzeniem uiszczenia opłaty.


Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77- kancelaria
 • Godziny pracy: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00.
 • Tel.: 22 484 24 22, 22 484 24 23

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Uwagi

Zarządca sukcesyjny w terminie miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego może złożyć wniosek o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru na firmę przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia "w spadku", wskazując imię i nazwisko zarządcy sukcesyjnego oraz jego numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki numer posiada. Ponadto wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy”.

Niezłożenie ww. dokumentów w przewidzianym ustawowym terminie oznacza konieczność wykreślenia z urzędu wpisu przedsiębiorcy przez organ właściwy do prowadzenia rejestru działalności regulowanej.


Doręczenie zaświadczenia

Zaświadczenie o wpisie do rejestru można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu ul. Piaseczyńskiej 77, lub  zostanie wysłane pocztą.


Organ dokonujący wpisu do rejestru zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług.
Pełna treść klauzuli informacyjnej  RODO:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna; dane kontaktowe: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 22 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; skrytka ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w celu prowadzenia Rejestru Działalności Regulowanej przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, na podstawie art. 9b. ust. 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).
 2. będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna, prowadzonym pod domeną bip.konstancinjeziorna.pl (zwanym dalej BIP ),
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest więc Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie się wiązało z nierozpatrzeniem wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Przedsiębiorco!

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO  w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.Tag

Załączniki

Powiadom znajomego