W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. w Dz. U. z 2020 r. poz.55)
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)


Wymagane dokumenty: 

 • wniosek (dla przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot, jednostek organizacji rządowej i samorządowej) – do pobrania poniżej;
 • zgłoszenie (dla osób fizycznych) – do pobrania poniżej.

Uprawnieni do złożenia wniosku są:
 1. posiadacz nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości,
 2. właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (m.in. elektrycznych lub gazowych linii przesyłowych) - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,
 3. użytkownik wieczysty nieruchomości,
 4. spółdzielnia mieszkaniowa,
 5. wspólnota mieszkaniowa,
 6. zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
 7. posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wniosek zawiera:

 1. imię i nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń (linii przesyłowych);
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana (czyli tylko w przypadku gdy wnioskodawcą jest posiadacz wymieniony w pkt 1 na liście uprawnionych do złożenia wniosku);
 4. w przypadku gdy wnioskodawcą jest spółdzielnia mieszkaniowa lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej: oświadczenie o udostępnieniu informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali, członków wspólnoty mieszkaniowej o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów z wyznaczeniem co najmniej 30-dniowego terminu na zgłaszanie uwag. Konsultacje społeczne (zgłoszenie uwag przez mieszkańców) muszą być przeprowadzone max na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku przez spółdzielnię lub zarząd wspólnoty;
 5. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 6. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
  • jeśli drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  • jeśli drzewo ma nisko rozwiniętą koronę i nie posiada pnia na wysokości 1,30 m to obwód pnia mierzony jest bezpośrednio pod koroną;
 7. wielkość powierzchni, z której usuwane będą krzewy (powierzchnia w rzucie poziomym, w m2);
 8. miejsce usunięcia drzew/ krzewów – adres nieruchomości, nr ewidencyjny i obręb działki;
 9. przyczynę i termin usunięcia drzew/ krzewów;
 10. wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 11. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
  lub
  projekt zagospodarowania działki, przygotowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości - w przypadku realizacji inwestycji, dla której taki projekt jest wymagany zgodnie z Prawem budowlanym;
 12. projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew/krzewów;
 13. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000;
 14. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom – jeżeli zostało wydane (np. zezwolenie RDOŚ na zniszczenie gniazd lub siedlisk gatunków chronionych).
Wnioskodawca niebędący osobą fizyczną (np. instytucja, spółka, fundacja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) powinien dołączyć do wniosku dokument (np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, kopię statutu lub uchwały powołującej Zarząd) umożliwiający identyfikację ustawowych lub statutowych przedstawicieli, którzy są uprawnieni do reprezentowania wnioskodawcy.

Złożenie niekompletnego wniosku skutkuje wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni o d otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku na wezwanie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Zgłoszenie zawiera:
 • imię i nazwisko wnioskodawcy (oraz zgodę właściciela / współwłaściciela gruntu),
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Złożenie niekompletnego zgłoszenia skutkuje nałożeniem, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie zgłoszenia na wezwanie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa: nie dotyczy
 • W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik osoby uprawnionej do występowania z wnioskiem wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Dowód uiszczenia tej opłaty powinien stanowić załącznik do wniosku – w tytule zapłaty należy wpisać rodzaj wniosku i adres nieruchomości, którego dotyczy.
 • Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.
 • Opłatę ustala się w udzielanym zezwoleniu. Opłaty są wpłacane na konto budżetu gminy.

Nie pobiera się opłat administracyjnych za usunięcie:

 1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie (wykaz poniżej);
 2. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 3. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 5. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 6. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew - w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 7. krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowani rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 8. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 9. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 10. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 11. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 12. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 13. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 14. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.


Termin realizacji:

 • wniosek (przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty, jednostki organizacji rządowej i samorządowej) - nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin ten może zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach.
 • zgłoszenie (osoby fizyczne) – oględziny terenowe w ciągu 21 dni od wpływu zgłoszenia do urzędu, a następnie 14 dni od oględzin – milcząca zgoda (lub wcześniej na żądanie strony i po opłaceniu opłaty skarbowej w kwocie 17 zł – zaświadczenie o braku sprzeciwu) albo decyzja od odmowie zgody.
 • W przypadku milczącej zgody wycinkę można wykonać w terminie 6 miesięcy od oględzin terenowych, po tym terminie, należy dokonać ponownego zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, kancelaria urzędu;
 • Informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Piaseczyńska 77
  – pok. nr 10;
 • Godziny pracy: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek–piątek w godz. 8.00-16.00;
 • Tel. 22 484 24 24


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

Złożenia wniosku o zgodę ani zgłoszenia nie wymaga usunięcie:
 1. krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów rosnących na terenach pokrytych roślinnością pełniąca funkcje ozdobne, urządzaną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków (czyli np. w ogrodach przydomowych) z wyłączeniem krzewów w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni (czyli terenach urządzonych wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami, pokrytych roślinnością, pełniących funkcje publiczne – parki, zieleńce, ogrody jordanowskie);
 3. drzew, których obwód mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów na plantacji (czyli na terenie uprawy o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha założonej w celach produkcyjnych);
 6. drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 7. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 8. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych pomiędzy linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 9. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 10. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 11. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 12. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 13. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 14. drzew lub krzewów usuwanych podczas prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 15. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 16. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych (obecnie: bożodrzew gruczołowaty).
W czasie rozpatrywania wniosku dokonywane są oględziny drzew lub krzewów objętych wnioskiem – wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego umożliwiającego szybkie porozumienie z wnioskodawcą.

Zezwolenie na usunięcie oraz pielęgnację drzew i krzewów na nieruchomościach położonych w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków wydaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa (wzory wniosków znajdują się na stronie www.mwkz.pl w zakładce „Formularze i wnioski”).

Centralna część Konstancina-Jeziorny jest objęta ochroną konserwatorską, Decyzją nr 1415A MWKZ, jako strefa zabytkowego zespołu budowlanego i urbanistycznego miasta K-J – granice obszaru można prześledzić na mapie dostępnej na www.gsip.konstancinjeziorna.pl w: „Katalog” – „Gminna Ewidencja Zabytków”)

Zgodę na usuwanie drzew w lasach (na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Ls) wydaje Nadleśnictwo Chojnów, Pilawa, ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha (wzór wniosku znajduje się na stronie www.chojnow.warszawa.lasy.gov.pl w zakładce „Informacje” – „Formularze”


Tag

Załączniki

Powiadom znajomego