W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Stanu Cywilnego w Konstancinie-Jeziornie
  ul. Piaseczyńska 77
  05-520 Konstancin-Jeziorna

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  pokój nr 61; tel. (22) 48 42 350

  Marzena Micewicz – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  pokój nr 60; tel. (22) 48 42 351
  e-mail: usc@konstancinjeziorna.pl


Godziny pracy:

 • poniedziałek w godz. 9.00-17.00
 • wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00


Wymagane dokumenty: 

 1. Stawiennictwo osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (nupturientów).
 2. Dokumenty tożsamości do okazania.
 3. Dowód opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa.
 4. Pisemne zapewnienie nupturienta, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 5. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 6. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokumenty wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 7. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznania za zmarłego poprzedniego małżonka,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
 8. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo:
  • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego;
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał  uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.


Opłaty:

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84,00 zł,

Numer rachunku bankowego:

 • Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Piasecznie Oddział w Konstancinie-Jeziornie nr: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060


Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682 ze zm)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 Prawo konsularne (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2141)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r.. poz. 1044 ze zm.)


Tryb odwoławczy

 • Wniosek do Sądu Rejonowego właściwy we względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń  o wstąpieniu w związek małżeński.


Uwagi:

 1. Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie są znane okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa - zapewnienie ważne jest 6 miesięcy - jeśli w tym czasie nie zostanie wykorzystane należy, ponownie złożyć zapewnienie.
 2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem właściwym może zawrzeć małżeństwo.
 3. Ślub można zawrzeć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.
 4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym składane kierownikowi  urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
 5. Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 6. W dniu zawarcia związku małżeńskiego, narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości
 7. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządza akt małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym. Po zarejestrowaniu aktu małżeństwa wydaje się jeden bezpłatny egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Powiadom znajomego