W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Stanu Cywilnego w Konstancinie-Jeziornie
  ul. Piaseczyńska 77
  05-520 Konstancin-Jeziorna

  Eleonora Woźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  pokój nr 61; tel. (22) 48 42 350

  Marzena Micewicz – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  pokój nr 60; tel. (22) 48 42 351
  usc@konstancinjeziorna.pl


Godziny pracy:

 • poniedziałek 9.00-17.00
 • wtorek - piątek 8.00-16.00


Wymagane dokumenty: 

 1. Dokument tożsamości, do okazania.
 2. Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego.
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 4. Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnemu (dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i gdy przemawia za tym interes społeczny.


Opłaty:

 • Odpis skrócony i odpis skrócony wielojęzyczny – 22,00 zł
 • Odpis zupełny - 33,00 zł
 • Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest  podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 • Bank Spółdzielczy w Piasecznie Oddział w Konstancinie-Jeziornie nr: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060.


Termin realizacji:

 • niezwłocznie, jeśli akt jest  w  rejestrze stanu cywilnego;
 • akty sporządzone przed dniem 1 marca 2015 roku w papierowych księgach  stanu cywilnego podlegają przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. Dlatego, okres oczekiwania może ulec przedłużeniu/zmianie;
 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym wniosek został złożony do  kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego;
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym wniosek został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego;
 • do 1 miesiąca w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U.  z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.  z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).


Tryb odwoławczy

 • Od decyzji odmawiającej wydania odpisu przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji.


Uwagi:

 • Wnioski w sprawie wydawania odpisów stanu cywilnego  z rejestru stanu cywilnego przyjmowane są:    w siedzibie USC lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (za wyjątkiem wniosków o wydanie skróconych odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego. Przepisy nie przewidują  wydania w formie dokumentu elektronicznego);
 • Odpis aktu stanu cywilnego dotyczącego wskazanej osoby może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego podpisu.
 • UWAGA! Posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie ePUAP nie jest wystarczające do otwarcia dokumentu. Żądany odpis może zostać przesłany elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 • Odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej gdyż tylko w takiej formie posiada walor dokumentu urzędowego.
 • Odpis wielojęzyczny  aktu małżeństwa nie może zostać wydany, jeżeli przynajmniej jeden z małżonków zmienił nazwisko decyzją administracyjną lub poprzez powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 • Istnieje możliwość działania przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno  być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienie dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Wnioski:

Załączniki

Powiadom znajomego