W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Cele i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicza Straż Pożarna jest umundurowaną jednostką ochrony przeciwpożarowej, wyposażoną w sprzęt specjalistyczny, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Podstawy prawne działalności:

Ochotnicze Straże Pożarne oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP funkcjonują jako stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity - Dz.U. nr 79 z 2001 r., poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. - Dz. U. nr 178 z 2009 r., poz. 1380 z późn. zm.), a także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96 z 2003 r. Poz. 873 i 874 z późn. zm.).

Ponadto ww. stowarzyszenia działają na podstawie swoich statutów, w których wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej wymagają uzgodnienia: w przypadku OSP - z komendantem powiatowym/miejskim Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania, natomiast w przypadku Związku OSP RP - z Komendantem Głównym PSP.

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Władzami oddziału gminnego związku OSP RP są:

 • zjazd oddziału gminnego związku,
 • zarząd oddziału gminnego związku,
 • prezydium zarządu gminnego związku,
 • komisja rewizyjna gminnego związku.

Cele i zadania OSP

Do głównych celów i zadań OSP należą:
 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
 • występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Powiadom znajomego