W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, zmieniając tym samym dotychczasowe regulacje wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).

Jedną ze zmian jest wprowadzenie zgodnie z art. 269 ww. ustawy obowiązku ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2  robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Z powyższej opłaty zwolnione  są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Do pobierania opłaty z obszaru Gminy zobowiązany jest Burmistrz  Gminy Konstancin-Jeziorna (90% pobranych opłat przekazywane jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zaś pozostałe 10% opłat stanowi dochód budżetu Gminy).

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwraca się do wszystkich podmiotów władających nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70% do przedstawienia danych dot. informacji na temat wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w celu określenia wysokości opłaty, poprzez złożenie wypełnionego oświadczenia, zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna (do pobrania poniżej).

Oświadczenie składa się w siedzibie Urzędu Gminy ul. Piaseczyńska 77 w godzinach poniedziałek 9.00-17.00. wtorek-piątek 8.00-16.00 osobiście lub listownie w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Przez pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej” zgodnie z w § 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin,  o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji w myśl art. 298 pkt 2 są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Wysokość opłaty zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Burmistrz i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany jest do jej uiszczenia wpłatą na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Według art. 273 ust. 1 ww. ustawy podmiot obowiązany do ponoszenia powyższej opłat, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się odpowiednio do Wód Polskich albo  burmistrza gminy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odpowiedniej informacji.

TUTAJ znajdą Państwo niewiążące stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Więcej informacji można uzyskać w pok. 10 Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna lub pod nr tel.: 22 484 24 25.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego