W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

VII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019r. poz. 506) informuję, iż zwołuję VII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 28 maja 2019r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin – Jeziorna na lata  2019-2023.
 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach programu.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej Gminy Konstancin – Jeziorna za rok 2018.
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin – Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Konstancin – Jeziorna stanowiącej działkę ewidencyjną numer 83/2 z obrębu 0015 Obory – Łyczyn.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin – Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory – Łyczyn oraz 0016 Obory.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Konstancin – Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory – Łyczyn oraz 0016 Obory.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin – Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie – Jeziornie przy ulicy Świetlicowej stanowiącej projektowane działki gruntu numer 14/4 i 12/8 z obrębu  01-16.
 21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziornie.
 22. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna.
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.
 24. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 28/2 oraz fragmentu działki    o nr ewid. 38 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin – Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie – Jeziornie.
 26. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018r.
 27. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 28. Korespondencja.
 29. Rozpatrzenie skarg.
 30. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Oryginały uchwał wraz  z uzasadnieniami podpisanymi przez kierowników oraz parafowane przez radców prawnych są dostępne do wglądu u Pani Sekretarz Gminy.

Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego