W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna .

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  

zawiadamiam o wszczęciu w dniu 27.07.2020 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Alberta Millera postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie części działki nr ewid. 96 z obrębu ewid. 0011 Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna.

Strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w szczególności zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszonymi żądaniami, a także zgłaszać wnioski, uwagi i składać wyjaśnienia na piśmie. W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PP.6733.7.2020.AP), strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 od 900 do 1400 po uprzednim umówieniu spotkania z osobą prowadzącą.

Sprawę prowadzi Główny Specjalista Wydziału Planowania Przestrzennego – Agata Pudełko tel. kontaktowy 22 4842-397.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zalecany jest kontakt telefoniczny. Tel. kontaktowy 22 4842-397 lub 22 4842-390.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

§  1.  Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje
         również po zakończeniu postępowania.

§  2.  Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych
         odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

§  3.  Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim
         systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z
         dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie informuję, że każde pismo dotyczące przedmiotowej sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 07.08.2020 r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych:

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, dane kontaktowe:
    Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
    ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
    tel. (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
    adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:  
    iod@konstancinjeziorna.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ,
    (art. 6 ust.1 lit c w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 
    tj. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie ze złożonym wnioskiem

4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
    27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
 
5) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać strony i uczestnicy postępowania, w tym Państwa pełnomocnik,
    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-
    organizacyjną tut. Urzędu,

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
    dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
    sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),

8) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu
    do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

9) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
    nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej 
    https://uodo.gov.pl), 

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych, w
      przypadku braku możności ich ustalenia na podstawie posiadanych danych, skutkuje pozostawieniem wniosku
      bez rozpoznania),

11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wydania decyzji, w tym
      profilowane,

12) dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu i w czynnościach urzędowych (innych niż wnioskodawca)
      zostały pozyskane z ewidencji gruntów i budynków, z ewidencji ludności albo od innych osób uczestniczących w
      postępowaniu.

                                                                                                                                                Burmistrz
                                                                                                                                                   /----/
                                                                                                                                          Kazimierz Jańczuk

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego