W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r., poz. 283 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dz250–Dz 200 mm wraz z odcinkami sieci Dz200–Dz160 mm od kanałów ulicznych do granic nieruchomości i przepompowniami ścieków z kanałami tłocznymi w drogach gminnych i drodze wojewódzkiej nr 868 na terenie miejscowości Parcela i Cieciszew, gm. Konstancin-Jeziorna, na działkach numer ewidencyjny 1 z obrębu 0015 Obory Łyczyn oraz na działkach numer ewidencyjny 312/1, 312/2, 320, 322, 323, 324, 31 z obrębu 0002 Cieciszew. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 17.02.2020 r. pełnomocnika Gminy Konstancin-Jeziorna.

Na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w tym:
  1. opinią sanitarną z dnia 17.03.2020 r. znak ZNS.4701.8.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Piasecznie,
  2. opinią z dnia 8.04.2020 znak WA.ZZŚ.6.435.1.85.2020.HB Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  3. opinią z dnia 30.06.2020 r., znak WOOŚ-I.4220.414.2020.AST.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek godz. 10.00–16.00, wtorek–piątek godz. 9.00–15.00) po wcześniejszym ustaleniu terminu wglądu w akta sprawy, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Z uwagi na fakt iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin--Jeziorna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Zgodnie z art. 49 K. p. a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego