W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 04.03.2019 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalno-usługowy oraz rozbudowie części usługowej pod zakład metalizacji próżniowej na działce numer ewidencyjny 368 obręb 0009 Kawęczyn.

Przed wydaniem postanowienia uzyskano opinie:
  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo z dnia 21.12.2017 r., znak ZNS.4701.49.2017,
  2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo z dnia 9.11.2018 r., znak WOOŚ-I.4240.1224.2017.KZ.10,
  3. Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, pismo z dnia 13.02.2018 r., znak WA.ZZŚ.6.435.9.2018.IK/AW.

Na powyższe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, adres 02-530 Warszawa, ulica Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Informuję, że wydano również postanowienie z dnia 5.03.2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z postanowieniami, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska UMiG Konstancin-Jeziorna, adres: Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 28 ustawy K. p. a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Zgodnie z art. 49 ustawy K. p. a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego