Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Rejestry

Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności

Treść

Miejsce załatwienia sprawy:


Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77 (hol główny)


Godziny pracy:

 • poniedziałek w godz. 9.00-17.00
 • wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00


Wymagane dokumenty: 

 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych - do pobrania poniżej;
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - do pobrania poniżej.

Wymagane załączniki   
 • pełnomocnictwo szczególne w przypadku działania pełnomocnika, w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi   
 • dowód  dokonania opłaty w kwocie 31 zł –  nie dotyczy podmiotów zwolnionych z opłaty
 • dowód dokonania opłaty w kwocie 17 zł ( w przypadku działania pełnomocnika)
 • dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych np. kopie umów, wyroków sądowych,  wezwań do zapłaty, faktur, postanowień itp.)


Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego, tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.

W celu zidentyfikowania osoby poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne posiadane dane  np: imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego.        

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Opłaty:

 • za udostępnienie danych jednostkowych opłatę w kwocie 31,00 zł wnosi się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nr: 78 8002 0004 0200 1111 2002 0097 (za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym);
 • opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł (w przypadku działania przez pełnomocnika) wnosi się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nr: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060  (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).


Termin załatwienia sprawy:

 • Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.


Tryb odwoławczy

 • w przypadku decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Inne informacje:

Do korzystania z udostępnienia danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

 • w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
  • podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.)
  • sądy;
 • inne podmioty - jeżeli wykażą w tym interes prawny, lub wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.


Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu faktycznego, bądź prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych, oraz załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: postępowanie egzekucyjne, prowadzenie postępowania w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości.

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 72 ust. 2  ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.).

Podmiotom wymienionym w art. 72 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie jednostkowym udostępnia się odpłatnie.

Dokumentację związana z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek przez uprawniony podmiot.

Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

 • Organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy;
 • Sądy;
 • Inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny.


Podmiotom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.) sądom oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związana z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.

Podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, nierealizujących zdań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związana z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych, sądów oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne, którym żądana dokumentacja niezbędna jest do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1604).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru  Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 319).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz. 876).


Do pobrania:

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij