W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Wpis (zmiana wpisu, wykreślenie) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

Podstawa prawna:

 • art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 t.j.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1044 t.j.).


Wymagane dokumenty: 

Wpis:

 1. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - do pobrania poniżej;
 2. pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy);
 3. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy);
 4. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).


Zmiana:

 1. wniosek o zmianę posiadanego wpisu;
 2. dokument potwierdzający zmianę (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy);
 3. pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy);
 4. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru:

 • zgodnie z art. 9 b i c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy;
 • wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej;
 • opłacie podlega wydanie zaświadczenia o wykreślenie z rejestru - opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku o wydanie zaświadczenia.


Opłaty:

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

 • 50,00 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej;
 • 25,00 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej dotyczącej rozszerzenia katalogu odbieranych odpadów komunalnych;
 • 17,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze;
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Sposób płatności: przelewem na rachunek bankowy nr 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060.


Termin załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z art. 9c i 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli wójt nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa powyżej, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.


Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77
 • Godziny pracy: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00.
 • Tel.: 22 484 24 27, 22 484 23 00.

Organ dokonujący wpisu do rejestru zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług.


Pełna treść klauzuli informacyjnej  RODO:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna; dane kontaktowe: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 22 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; skrytka ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl.

Pani/Pana dane osobowe:
 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w celu prowadzenia Rejestru Działalności Regulowanej przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, na podstawie art. 9b. ust. 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 ze zm.).
 2. będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna, prowadzonym pod domeną bip.konstancinjeziorna.pl (zwanym dalej BIP ),
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych– na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest więc Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie się wiązało z nierozpatrzeniem wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane