Loading...

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego

Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Treść

Miejsce załatwienia sprawy:


 • Urząd Stanu Cywilnego w Konstancinie-Jeziornie
  ul. Piaseczyńska 77
  05-520 Konstancin-Jeziorna

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  pokój nr 61; tel. (22) 48 42 350

  Marzena Micewicz – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  pokój nr 60; tel. (22) 48 42 351
  e-mail: usc@konstancinjeziorna.pl


Godziny pracy:

 • poniedziałek w godz. 9.00-17.00
 • wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00


Wymagane dokumenty: 

 1. Stawiennictwo osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (nupturientów).
 2. Dokumenty tożsamości do okazania.
 3. Podanie o udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego.
 4. Dowód opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa oraz opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.
 5. Pisemne zapewnienie nupturienta, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 6. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 7. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 8. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznania za zmarłego poprzedniego małżonka;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
 9. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo:
  • zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego;
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84,00 zł,
 • Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek, w miejscu wskazanym – 1000,00 zł


Numer rachunku bankowego:

 • Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Piasecznie Oddział w Konstancinie-Jeziornie nr: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060.


Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682 ze zm).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r.  Prawo konsularne (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2141).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r.. poz. 1044 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty dodatkowej.

Tryb odwoławczy

 • Wniosek do Sądu Rejonowego właściwy we względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń  o wstąpieniu w związek małżeński.


Uwagi:

 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 2. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia ww. wymogów, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.
 3. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.
 4. Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie są znane okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa — zapewnienie ważne jest 6 miesięcy - jeśli w tym czasie nie zostanie wykorzystane należy, ponownie złożyć zapewnienie.
 5. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem właściwym może zawrzeć małżeństwo.
 6. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym składane kierownikowi  urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
 7. Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeni przewidzianych w ustawie lub procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 8. W dniu zawarcia związku małżeńskiego, narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.
 9. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządza akt małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym. Po zarejestrowaniu aktu małżeństwa wydaje się jeden bezpłatny egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij