W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Działając na mocy art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) informuję, iż zwołuję V sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.
 11. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej  w Konstancin-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.
 14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
 15. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 18. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w gminie Konstancin-Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez jednostki organizacyjne gminy Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 51/6 i 83 z obrębu 03-09 w Konstancinie-Jeziornie.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 183/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia  1 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego-rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego.
 22. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna-etap 3.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 57/15 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na działce ewidencyjnej numer 210/1 z obrębu 0021 Słomczyn.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na działce ewidencyjnej numer 96/1 z obrębu 0003 Ciszyca.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na działce ewidencyjnej numer 106 z obrębu 0021 Słomczyn.
 27. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 26/VIII/3/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 28. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 25/VIII/3/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 29. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (BRM 376/2018).
 31. Wystąpienia mieszkańców.
 32. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 33. Korespondencja.
 34. Rozpatrzenie skarg.
 35. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Oryginały uchwał wraz  z uzasadnieniami podpisanymi przez kierowników oraz parafowane przez radców prawnych są dostępne do wglądu u Sekretarz Gminy.


Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane