W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

IV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML

Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) informuję, iż zwołuję IV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z II i III sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 8. Wystąpienia mieszkańców.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  2. odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
  5. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023.
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna-etap 2.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2019 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancin-Jeziornie na 2019 rok.
 14. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.
 15. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania.
 16. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach programu.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 23 oraz odstąpienia od obowiązku przetargu.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali zlokalizowanej w lokalu użytkowym nr 1, położonym w budynku w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz 24.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowych od wnoszonej opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo ich własności.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na działkach ewidencyjnych numer 9/14 i 53 z obrębu 03-26.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej nr 143/10 z obrębu 0002 Cieciszew.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 92/18 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina.
 25. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 26. Korespondencja.
 27. Rozpatrzenie skarg.
 28. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Oryginały uchwał wraz  z uzasadnieniami podpisanymi przez kierowników oraz parafowane przez radców prawnych są dostępne do wglądu u Sekretarz Gminy.

Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane