W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

XVIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna


Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Informacja burmistrza o pracy między sesjami.
 7. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Przedstawienie raportu o stanie gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2019.
 10. Debata nad raportem:
  a) Głosy radnych.
  b) Głosy mieszkańców.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 rok.
 13. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2019.
 14. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 rok.
 15. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2019.
 16. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
 17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 18. Dyskusja.
 19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 rok.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025.
 22. Projekt uchwały mieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.
 23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Konstancin-Jeziorna na rok szkolny 2020/2021.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Konstancin-Jeziorna, położonego przy ul. Warszawskiej nr 64 w gminie Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Szymanowskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 196/8 z obrębu 03-23.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Królowej Jadwigi stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 158 z obrębu 03-15.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bielawskiej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 84/6 z obrębu 01-16.
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jagiellońskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58 z obrębu 03-23.
 29. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 338/VII/22/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
 30. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 222/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 31. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 223/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 32. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 225/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej 43C.
 33. Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy Al. Miłośników Konstancina i ul. Henryka Sienkiewicza nazwy: „Skwer im. prof. dr hab. med. Mariana Weissa”.
 34. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
 35. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 36. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej analizy pozyskiwania i wykorzystania zewnętrznych środków finansowych w 2019 roku.
 37. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 38. Korespondencja.
 39. Rozpatrzenie skarg.
 40. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Komunikat

W imieniu Przewodniczącej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Agaty Wilczek informujemy, że najbliższa sesja Rady Miejskiej zwołana na dzień 30 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzona zarówno  on-line, jaki i w trybie stacjonarnym. Jest to spowodowane sytuacją epidemiczną i obawami o bezpieczeństwo mieszkańców, radnych oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Do przeprowadzenia obrad sesji oraz podejmowania rozstrzygnięć, w tym uchwał, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość upoważnia art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2020 r. poz.  374, z późn. zm.).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdy mieszkaniec naszej gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie takie musi wpłynąć najpóźniej do 29 czerwca do godziny 16.00, czyli dnia poprzedzającego dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport.
________________________________________________________________________________________________

Uwaga! Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy, w obradach będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców.

Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego