Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informator urzędowy

Urząd Miasta i GminyGodziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9.00-17.00; wtorek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk
I Zastępca Burmistrza Gminy - Ryszard Machałek
II Zastępca Burmistrza Gminy - Dariusz Zieliński

Wykaz kont urzędu

84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 (podatki m.in.: dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych)

51 8002 0004 0200 1111 2002 0098
(m.in.:wpłat na poczet podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych)


10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
(m.in.: w
pływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych - wykup mieszkań komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, mandaty kredytowe wystawiane przez Straż Miejską) 

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna uruchomił 3 stycznia 2019 r. nowy Biuletyn Informacji Publicznej. Znajdą w nim Państwo aktualne informacje i dokumenty wytwarzane przez konstanciński magistrat. Wcześniejsze informacje, publikowane do 31 grudnia 2018 r., dostępne są w archiwalnym BIP pod...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego z siedzibą w Starych Babicach złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Opowieści, przedstawienia i edukacyjne zabawy na zakończenie wakacji w Gassach”, w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Praca

stanowisko: Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej

stanowisko Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego

stanowisko Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Główny Specjalista ds. BHP

stanowisko Główny Specjalista ds. BHP

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 189/VIII/2019

zarządzenie nr 189/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2019

zarządzenie nr: 188/VIII/2019

zarządzenie nr 188/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu wynajmu pomieszczeń w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 187/PF/VIII/2019

zarządzenie nr 187/PF/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 117/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r.

zarządzenie nr: 186/VIII/2019

zarządzenie nr 186/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 185/VIII/2019

zarządzenie nr 185/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 184/VIII/2019

zarządzenie nr 184/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji punktów oświetlenia na drogach zlokalizowanych na granicy gminy Konstancin-Jeziorna i gminy Piaseczno

zarządzenie nr: 183/VIII/2019

zarządzenie nr 183/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

zarządzenie nr: 182/VIII/2019

zarządzenie nr 182/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 181/VIII/2019

zarządzenie nr 181/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu wynajmu pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 180/VIII/2019

zarządzenie nr 180/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zamówienia publiczne

zamówienie na: równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - Etap II

zamówienie na równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - Etap II

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: zakup licencji i wdrożenie oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz szkoleń w ramach projektu pn.: „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna".

zamówienie na zakup licencji i wdrożenie oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz szkoleń w ramach projektu pn.: „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna".

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: budowę, dobudowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r. – Etap II Część 1 – Modernizacja wybranych urządzeń oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie. Część 2 – Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna.

zamówienie na budowę, dobudowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r. – Etap II Część 1 – Modernizacja wybranych urządzeń oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie. Część 2 – Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta- parter

zamówienie na: przebudowę ulicy Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Gminie Konstancin-Jeziorna

zamówienie na przebudowę ulicy Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Gminie Konstancin-Jeziorna

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.271.19.2019

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-510 Konstancin-Jeziorna, parter -kancelaria

Uchwały

uchwała nr: 115/VIII/9/2019

uchwała nr 115/VIII/9/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia Uchwały nr 91/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory

uchwała nr: 114/VIII/9/2019

uchwała nr 114/VIII/9/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia Uchwały nr 90/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory

uchwała nr: 113/VIII/9/2019

uchwała nr 113/VIII/9/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia Uchwały o numerze 89/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Konstancin-Jeziorna stanowiącej działkę ewidencyjną numer 83/2 z obrębu 0015 Obory – Łyczyn

uchwała nr: 112/VIII/8/2019

uchwała nr 112/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 3/5, 32/1, 38/1, 3/6, 32/2 z obrębu 03-08

uchwała nr: 111/VIII/8/2019

uchwała nr 111/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3

uchwała nr: 110/VIII/8/2019

uchwała nr 110/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy rondzie im. Jana Pawła II nazwy „Skwer im. Stanisława Likiernika"

uchwała nr: 109/VIII/8/2019

uchwała nr 109/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

uchwała nr: 108/VIII/8/2019

uchwała nr 108/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie

uchwała nr: 107/VIII/8/2019

uchwała nr 107/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

uchwała nr: 105/VIII/8/2019

uchwała nr 105/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij