Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informator urzędowy

Urząd Miasta i GminyGodziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9.00-17.00; wtorek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk
I Zastępca Burmistrza Gminy - Ryszard Machałek
II Zastępca Burmistrza Gminy - Dariusz Zieliński

Wykaz kont urzędu

84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 (podatki m.in.: dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych)

51 8002 0004 0200 1111 2002 0098
(m.in.:wpłat na poczet podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych)


10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
(m.in.: w
pływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych - wykup mieszkań komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, mandaty kredytowe wystawiane przez Straż Miejską) 

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna uruchomił 3 stycznia 2019 r. nowy Biuletyn Informacji Publicznej. Znajdą w nim Państwo aktualne informacje i dokumenty wytwarzane przez konstanciński magistrat. Wcześniejsze informacje, publikowane do 31 grudnia 2018 r., dostępne są w archiwalnym BIP pod...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego z siedzibą w Starych Babicach złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Plenerowy piknik edukacyjny”, w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Praca

stanowisko: Główny księgowy

stanowisko Główny księgowy

miejsce pracy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Żeromskiego 15)

stanowisko: Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego

stanowisko Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 125/VIII/2019

zarządzenie nr 125/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie wysokości środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań w ramach Budżetu Partycypacyjnego w roku 2020

zarządzenie nr: 124/VIII/2019

zarządzenie nr 124/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 123/VIII/2019

zarządzenie nr 123/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

zarządzenie nr: 122/VIII/2019

zarządzenie nr 122/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

zarządzenie nr: 121/VIII/2019

zarządzenie nr 121/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie regulaminu rozpatrywania i oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w gminie Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 120/VIII/2019

zarządzenie nr 120/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na 2020 rok

zarządzenie nr: 119/VIII/2019

zarządzenie nr 119/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 118/VIII/2019

zarządzenie nr 118/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Parcela gm. Konstancin-Jeziorna, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 27/10 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn.

zarządzenie nr: 117/VIII/2019

zarządzenie nr 117/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 116/VIII/2019

zarządzenie nr 116/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna oraz Tabeli dopłat dla poszczególnych rodzajów działalności socjalnej w roku 2019

Zamówienia publiczne

zamówienie na: remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna Część nr 1 - lokal nr 5 przy ul. Ogrodowej 3 Część nr 2 – lokal nr 3 przy ul. Ogrodowej 5 Część nr 3 – lokal nr 31 przy ul. A. Walentynowicz 21A Część nr 4 – lokal nr 23 przy ul. Mirkowskiej 38

zamówienie na remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna Część nr 1 - lokal nr 5 przy ul. Ogrodowej 3 Część nr 2 – lokal nr 3 przy ul. Ogrodowej 5 Część nr 3 – lokal nr 31 przy ul. A. Walentynowicz 21A Część nr 4 – lokal nr 23 przy ul. Mirkowskiej 38

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.271.15.2019

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku

zamówienie na remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.271.14.2019

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: remont wybranych istniejących urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku. Część I – Remont w zakresie ulic: Kościelnej, Środkowej. Część II - Remont w zakresie ulic: Potulickich, Żółkiewskiego.

zamówienie na remont wybranych istniejących urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku. Część I – Remont w zakresie ulic: Kościelnej, Środkowej. Część II - Remont w zakresie ulic: Potulickich, Żółkiewskiego.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter, Biuro Obsługi Klienta

zamówienie na: pielęgnację i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2019 roku

zamówienie na pielęgnację i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2019 roku

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.271.12.2019

zamawiający Gmina konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Mieszkańca - parter

zamówienie na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2019 - 2020

zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2019 - 2020

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.271.11.2019

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP

Uchwały

uchwała nr: 81/VIII/6/2019

uchwała nr 81/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Odwoławczą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 80/VIII/6/2019

uchwała nr 80/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 79/VIII/6/2019

uchwała nr 79/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 78/VIII/6/2019

uchwała nr 78/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna służebnościami przesyłu i służebnościami gruntowymi

Status uchwały W publikacji

uchwała nr: 77/VIII/6/2019

uchwała nr 77/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w m.Konstancin-Jeziorna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 35 z obrębu 01-03 i numer 81 z obrębu 01-08

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 76/VIII/6/2019

uchwała nr 76/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy al. Wojska Polskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 5/2 z obrębu 02-03

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 75/VIII/6/2019

uchwała nr 75/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 50 z obrębu 03-12

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 74/VIII/6/2019

uchwała nr 74/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 73/VIII/6/2019

uchwała nr 73/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych

Status uchwały W publikacji

uchwała nr: 72/VIII/6/2019

uchwała nr 72/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Status uchwały W publikacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij