Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informator urzędowy

Urząd Miasta i GminyUwaga! Od 3 czerwca 2020 r. obsługa interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00–15.00.

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk
I Zastępca Burmistrza Gminy - Ryszard Machałek
II Zastępca Burmistrza Gminy - Dariusz Zieliński

Wykaz kont urzędu

84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 (podatki m.in.: dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych)


10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
(m.in.: w
pływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych - wykup mieszkań komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ważny komunikat

Organizacja obsługi mieszkańców i pracy Urzędu Miasta i Gminy (od 3 czerwca 2020 r.)

Z powodu pandemii koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników, od 3 czerwca 2020 r. obowiązuje nowa organizacja obsługi mieszkańców oraz pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Interesanci do budynku ratusza wchodzą pojedynczo, wejściem od ul....

więcej o informacji: Organizacja obsługi mieszkańców i pracy Urzędu Miasta i Gminy (od 3 czerwca 2020 r.)

Tablica ogłoszeń

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie.

Praca

stanowisko: Główny księgowy

stanowisko Główny księgowy

miejsce pracy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Żeromskiego 15)

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 133/VIII/2020

zarządzenie nr 133/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

zarządzenie nr: 132/VIII/2020

zarządzenie nr 132/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

zarządzenie nr: 131/VIII/2020

zarządzenie nr 131/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

zarządzenie nr: 130/VIII/2020

zarządzenie nr 130/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

zarządzenie nr: 129/VIII/2020

zarządzenie nr 129/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna — rejon ul. Kolejowej (etap 1 i 2)

zarządzenie nr: 128/VIII/2020

zarządzenie nr 128/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

zarządzenie nr: 127/VIII/2020

zarządzenie nr 127/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania Komisji do opracowania Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2035

zarządzenie nr: 126/VIII/2020

zarządzenie nr 126/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie wprowadzenia „Procedury wyboru reprezentacji pracowników w ramach Pracowniczych Planów Emerytalnych”

zarządzenie nr: 125/VIII/2020

zarządzenie nr 125/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 10/46 z obrębu 02-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz

zarządzenie nr: 124/VIII/2020

zarządzenie nr 124/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Prusa

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowę drogi gminnej (klasy D) do parkingu przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

zamówienie na Budowę drogi gminnej (klasy D) do parkingu przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: Rozbudowę ulic: Rynek Czarnowski i Rubinowa w Czarnowie

zamówienie na Rozbudowę ulic: Rynek Czarnowski i Rubinowa w Czarnowie

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2021-2022

zamówienie na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2021-2022

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: http://epuap.gov.pl /4576mqsekc/skrytkaESP

zamówienie na: Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna: Część nr 1 - lokal nr 21 przy ul. Koziej 1C; Część nr 2 – lokal nr 16 przy ul. Plac Zgody 9; Część nr 3 – lokal nr 18 przy ul. Wilanowskiej 6A.

zamówienie na Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna: Część nr 1 - lokal nr 21 przy ul. Koziej 1C; Część nr 2 – lokal nr 16 przy ul. Plac Zgody 9; Część nr 3 – lokal nr 18 przy ul. Wilanowskiej 6A.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: Przebudowę oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r. – Etap II; Część I - Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48, 48a w gminie Konstancin-Jeziorna; Część II – Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 49, 49a w gminie Konstancin-Jeziorna.

zamówienie na Przebudowę oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r. – Etap II; Część I - Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48, 48a w gminie Konstancin-Jeziorna; Część II – Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 49, 49a w gminie Konstancin-Jeziorna.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

Uchwały

uchwała nr: 264/VIII/19/2020

uchwała nr 264/VIII/19/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

uchwała nr: 263/VIII/19/2020

uchwała nr 263/VIII/19/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020

uchwała nr: 262/VIII/18/2020

uchwała nr 262/VIII/18/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na niedopełnienie obowiązków służbowych przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 455/2019)

uchwała nr: 261/VIII/18/2020

uchwała nr 261/VIII/18/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

uchwała nr: 260/VIII/18/2020

uchwała nr 260/VIII/18/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania tytułu zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna

uchwała nr: 259/VIII/18/2020

uchwała nr 259/VIII/18/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy Al. Miłośników Konstancina i ul. Henryka Sienkiewicza, nazwy „Skwer im. prof. Mariana Weissa"

uchwała nr: 258/VIII/18/2020

uchwała nr 258/VIII/18/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

uchwała nr: 256/VIII/18/2020

uchwała nr 256/VIII/18/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 223/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

uchwała nr: 254/VIII/18/2020

uchwała nr 254/VIII/18/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 338/VII/22/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego

uchwała nr: 253/VIII/18/2020

uchwała nr 253/VIII/18/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jagiellońskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58 z obrębu 03-23

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij