Loading...

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informator urzędowy

Urząd Miasta i GminyGodziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9.00-17.00; wtorek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk
I Zastępca Burmistrza Gminy - Ryszard Machałek
II Zastępca Burmistrza Gminy - Dariusz Zieliński

Wykaz kont urzędu

84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 (podatki m.in.: dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych)


10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
(m.in.: w
pływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych - wykup mieszkań komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ważny komunikat

Komunikat ws. organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów:

więcej o informacji: Komunikat ws. organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Tablica ogłoszeń

Informacja o odwołaniu przetargu

Starosta Piaseczyński działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa uregulowanej w księdze wieczystej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o odwołaniu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4, ustalonej na dzień 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77), o godz. 17.00.

Zmiana terminów płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów został przedłużony do dnia 30 czerwca 2020 r.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), oraz w związku Zarządzeniem nr 51/VIII/2020 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji...

Praca

stanowisko: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

stanowisko Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej

stanowisko Asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie (ul. Rycerska 13)

termin składania ofert

miejsce składania ofert osobiście w kancelarii OPS lub pocztą na adres OPS (ul. Rycerska 13, 05-510 Konstancin-Jeziorna)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 94/VIII/2020

zarządzenie nr 94/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2020 rok, udzielonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w 2020 roku poręczeń i gwarancji oraz informacji o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

zarządzenie nr: 93/VIII/2020

zarządzenie nr 93/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za I kwartał 2020 roku

zarządzenie nr: 91/VIII/2020

zarządzenie nr 91/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego zarządzeniem nr 6/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13 stycznia 2015 roku

zarządzenie nr: 90/VIII/2020

zarządzenie nr 90/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie wprowadzenia Zasad publikacji i procedur aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 89/VIII/2020

zarządzenie nr 89/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań „Świadczenie usługi opieki pielęgniarek w szkołach dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym”

zarządzenie nr: 88/VIII/2020

zarządzenie nr 88/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego Zarządzeniem nr 6/V1I/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13 stycznia 2015 roku

zarządzenie nr: 87/VIII/2020

zarządzenie nr 87/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 49/VIII/2020 w sprawie przedstawienia jednostkom organizacyjnym oraz instytucjom kultury gminy Konstancin-Jeziorna rekomendacji w zakresie organizacji pracy w okresie zagrożenia koronawirusem

zarządzenie nr: 86/VIII/2020

zarządzenie nr 86/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

zarządzenie nr: 85/VIII/2020

zarządzenie nr 85/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 4/10 z obrębu 02-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej

zarządzenie nr: 84/VIII/2020

zarządzenie nr 84/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania komisji ds. opracowania założeń do przetargu nieograniczonego na nabór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Kierszek

zamówienie na Budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Kierszek

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: „Dostawę narzędzi ratowniczych wraz z osprzętem dla jednostek OSP gminy Konstancin-Jeziorna” Część nr 1: Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Skolimów; Część nr 2: Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Słomczyn; Część nr 3: Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna.

zamówienie na „Dostawę narzędzi ratowniczych wraz z osprzętem dla jednostek OSP gminy Konstancin-Jeziorna” Część nr 1: Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Skolimów; Część nr 2: Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Słomczyn; Część nr 3: Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna.

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku szkolnym 2020/2021

zamówienie na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku szkolnym 2020/2021

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: Przebudowę oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.” Część I „Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna” Część II – „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej 8 KL w Parceli, gmina Konstancin- Jeziorna

zamówienie na Przebudowę oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.” Część I „Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna” Część II – „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej 8 KL w Parceli, gmina Konstancin- Jeziorna

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: Pielęgnację i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2020 roku

zamówienie na Pielęgnację i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2020 roku

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

Uchwały

uchwała nr: 228/VIII/16/2020

uchwała nr 228/VIII/16/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych

uchwała nr: 227/VIII/16/2020

uchwała nr 227/VIII/16/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

uchwała nr: 226/VIII/16/2020

uchwała nr 226/VIII/16/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 324/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

uchwała nr: 225/VIII/16/2020

uchwała nr 225/VIII/16/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 43

uchwała nr: 224/VIII/16/2020

uchwała nr 224/VIII/16/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna

uchwała nr: 223/VIII/16/2020

uchwała nr 223/VIII/16/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

uchwała nr: 222/VIII/16/2020

uchwała nr 222/VIII/16/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”

uchwała nr: 221/VIII/16/2020

uchwała nr 221/VIII/16/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 193/VIII/15/2020 w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” w zakresie załącznika nr 2

uchwała nr: 220/VIII/16/2020

uchwała nr 220/VIII/16/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018–2020 za rok 2019

uchwała nr: 219/VIII/16/2020

uchwała nr 219/VIII/16/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki ewidencyjnej numer 98/15 z obrębu 03-12, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij