Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informacje dla osób głuchoniemych


Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informator urzędowy

Urząd Miasta i GminyGodziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9.00-17.00; wtorek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk
I Zastępca Burmistrza Gminy - Ryszard Machałek
II Zastępca Burmistrza Gminy - Dariusz Zieliński

Wykaz kont urzędu

84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 (podatki m.in.: dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych)

51 8002 0004 0200 1111 2002 0098
(m.in.:wpłat na poczet podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych)


10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
(m.in.: w
pływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych - wykup mieszkań komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, mandaty kredytowe wystawiane przez Straż Miejską) 

Ważny komunikat

Awaria archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej

W związku z awarią archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna mogą wystąpić problemy z dostępem do niektórych informacji i plików w nim zamieszczonych. Niedziałające linki będą na bieżąco poprawiane.

więcej o informacji: Awaria archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie podjęcia konsultacji

Zarządzenie nr 41/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje o wynikach otwartego konkursu projektów ogłoszonego w dn. 18 grudnia 2018 r. na podstawie Zarządzenia nr 18/VIII/2018 Burmistrza Gmin Konstancin-Jeziorna z dn. 18.12.2018 r. na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2019.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego z siedzibą w Starych Babicach złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Ferie dla dzieci artystycznie”, w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Praca

stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej

stanowisko Aplikant w Straży Miejskiej

miejsce pracy teren gminy Konstancin-Jeziorna oraz siedziba Straży Miejskiej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego

stanowisko Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Informatyk

stanowisko Informatyk

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

stanowisko Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 56/VIII/2019

zarządzenie nr 56/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

zarządzenie nr: 55/VIII/2019

zarządzenie nr 55/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 37/VIII/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej w sołectwie Turowice Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 54/VIII/2019

zarządzenie nr 54/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 53/VIII/2019

zarządzenie nr 53/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 50/VIII/2019

zarządzenie nr 50/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

zarządzenie nr: 49/VIII/2019

zarządzenie nr 49/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmiany składu komisji powołanej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Rady Miejskiej

zarządzenie nr: 48/VIII/2019

zarządzenie nr 48/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania podań o ulgi i umorzenia podatków i opłat

zarządzenie nr: 47/VIII/2019

zarządzenie nr 47/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 46/VIII/2019

zarządzenie nr 46/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 45/VIII/2019

zarządzenie nr 45/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 108/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów

Zamówienia publiczne

zamówienie na: remont ulicy Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie

zamówienie na remont ulicy Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: przebudowę ulic: Królowej Jadwigi i Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie

zamówienie na przebudowę ulic: Królowej Jadwigi i Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Mieszkańca - parter

zamówienie na: wykonanie: fotoszkicu dla obszaru Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna — zdjęcia lotnicze z 2019 roku; analizy zmian w użytkowaniu terenu 2018-2019

zamówienie na wykonanie: fotoszkicu dla obszaru Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna — zdjęcia lotnicze z 2019 roku; analizy zmian w użytkowaniu terenu 2018-2019

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert poczta elektroniczna

zamówienie na: wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.

zamówienie na wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter, Biuro Obsługi Klienta

zamówienie na: podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

zamówienie na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, (ul. Piaseczyńska 77)

Uchwały

uchwała nr: 44/VIII/4/2019

uchwała nr 44/VIII/4/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Parcela gm. Konstancin-Jeziorna, stanowiącej projektowaną działkę gruntu numer 27/10 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn

Status Obowiązująca

uchwała nr: 43/VIII/4/2019

uchwała nr 43/VIII/4/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 66 z obrębu 0011 Kępa Oborska

Status Obowiązująca

uchwała nr: 42/VIII/4/2019

uchwała nr 42/VIII/4/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 92/18 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina

Status Obowiązująca

uchwała nr: 41/VIII/4/2019

uchwała nr 41/VIII/4/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 143/10 z obrębu 0002 Cieciszew

Status Obowiązująca

uchwała nr: 40/VIII/4/2019

uchwała nr 40/VIII/4/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na działkach ewidencyjnych numer 9/14 i 53 z obrębu 03-26

Status Obowiązująca

uchwała nr: 39/VIII/4/2019

uchwała nr 39/VIII/4/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od wnoszonej opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

Status Obowiązująca

uchwała nr: 38/VIII/4/2019

uchwała nr 38/VIII/4/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12

Status Obowiązująca

uchwała nr: 37/VIII/4/2019

uchwała nr 37/VIII/4/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali zlokalizowanej w lokalu użytkowym nr 1, położonym w budynku w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz 24

Status Obowiązująca

uchwała nr: 36/VIII/4/2019

uchwała nr 36/VIII/4/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 23 oraz odstąpienia od obowiązku przetargu

Status Obowiązująca

uchwała nr: 35/VIII/4/2019

uchwała nr 35/VIII/4/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij