Loading...

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informator urzędowy

Urząd Miasta i GminyGodziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9.00-17.00; wtorek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk
I Zastępca Burmistrza Gminy - Ryszard Machałek
II Zastępca Burmistrza Gminy - Dariusz Zieliński

Wykaz kont urzędu

84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 (podatki m.in.: dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych)

51 8002 0004 0200 1111 2002 0098
(m.in.:wpłat na poczet podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych)


10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
(m.in.: w
pływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych - wykup mieszkań komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, mandaty kredytowe wystawiane przez Straż Miejską) 

Ważny komunikat

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej

Informujemy, że informacje publikowane do 31 grudnia 2018 r. dostępne są w archiwalnym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.konstancinjeziorna.pl/archiwum . Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas : promocja@konstancinjeziorna.pl . Czekamy także na wszelkie uwagi dotyczące...

więcej o informacji: Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

zawiadamia się, że w dniu 31 grudnia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 164/SPEC/2019 uchylającą w części i utrzymującą w mocy w pozostałej części zaskarżoną decyzję Starosty Piaseczyńskiego Nr 8/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. znak: ARB.6740.l.4.2018.MD, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2802W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W w miejscowości Bielawa.”

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

W dniu 10.01.2020 r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wydał decyzję Nr 2/2020 (sygn. PP.6730.24.2017.HP/MA) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz dwóch ujęć wody i dwóch zbiorników na nieczystości płynne na terenie działki nr ew. 71 z obrębu 01-03 położonej w Konstancinie-Jeziornie.

Praca

stanowisko: Strażnik w Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik w Straży Miejskiej

miejsce pracy teren Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77

Zarządzenia

zarządzenie nr: Zarządzenie nr 12/VIII/2020

zarządzenie nr Zarządzenie nr 12/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków o przyznanie dotacji, złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020.

zarządzenie nr: Zarządzenie nr 11/VIII/2020

zarządzenie nr Zarządzenie nr 11/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu kosztów dojazdu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni

zarządzenie nr: Zarządzenie nr 9/VIII/2020

zarządzenie nr Zarządzenie nr 9/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

zarządzenie nr: Zarządzenie nr 10/VIII/2020

zarządzenie nr Zarządzenie nr 10/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia do kontroli nieruchomości oraz zakresu kontroli prowadzonych przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz strażników Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie

zarządzenie nr: Zarządzenie nr 8/VIII/2020

zarządzenie nr Zarządzenie nr 8/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w roku 2020

zarządzenie nr: Zarządzenie nr 7/VIII/2020

zarządzenie nr Zarządzenie nr 7/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania ochrony fizycznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Uwagi Polityka Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty tworzące system bezpieczeństwa informacji w Urzędzie są dokumentami wewnętrznymi, o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

zarządzenie nr: Zarządzenie nr 6/VIII/2020

zarządzenie nr Zarządzenie nr 6/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Uwagi Polityka Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty tworzące system bezpieczeństwa informacji w Urzędzie są dokumentami wewnętrznymi, o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

zarządzenie nr: Zarządzenie nr 5/VIII/2020

zarządzenie nr Zarządzenie nr 5/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie wprowadzenia Instrukcji zabezpieczenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Uwagi Polityka Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty tworzące system bezpieczeństwa informacji w Urzędzie są dokumentami wewnętrznymi, o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

zarządzenie nr: Zarządzenie nr 4/VIII/2020

zarządzenie nr Zarządzenie nr 4/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku incydentów w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Uwagi Polityka Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty tworzące system bezpieczeństwa informacji w Urzędzie są dokumentami wewnętrznymi, o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

zarządzenie nr: Zarządzenie nr 3/VIII/2020

zarządzenie nr Zarządzenie nr 3/VIII/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Uwagi Polityka Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty tworzące system bezpieczeństwa informacji w Urzędzie są dokumentami wewnętrznymi, o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego

zamówienie na Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: usługę transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2020 roku

zamówienie na usługę transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2020 roku

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w okresie od 02 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

zamówienie na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w okresie od 02 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku; część nr 1 - Dostawa komputerów wraz monitorami, częśc nr 2 - Dostawa macierzy.

zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku; część nr 1 - Dostawa komputerów wraz monitorami, częśc nr 2 - Dostawa macierzy.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: świadczenie usług kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2020

zamówienie na świadczenie usług kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2020

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

Uchwały

uchwała nr: 184/VIII/14/2019

uchwała nr 184/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

uchwała nr: 183/VIII/14/2019

uchwała nr 183/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m sześc. ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2020 r.

uchwała nr: 182/VIII/14/2019

uchwała nr 182/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2020

uchwała nr: 181/VIII/14/2019

uchwała nr 181/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok szkolny 2019/2020

uchwała nr: 180/VIII/14/2019

uchwała nr 180/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

uchwała nr: 179/VIII/14/2019

uchwała nr 179/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Konstancin-Jeziorna

uchwała nr: 178/VIII/14/2019

uchwała nr 178/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

uchwała nr: 177/VIII/14/2019

uchwała nr 177/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

uchwała nr: 176/VIII/14/2019

uchwała nr 176/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

uchwała nr: 175/VIII/14/2019

uchwała nr 175/VIII/14/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij