Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informator urzędowy

Urząd Miasta i GminyGodziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9.00-17.00; wtorek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk
I Zastępca Burmistrza Gminy - Ryszard Machałek
II Zastępca Burmistrza Gminy - Dariusz Zieliński

Wykaz kont urzędu

84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 (podatki m.in.: dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych)

51 8002 0004 0200 1111 2002 0098
(m.in.:wpłat na poczet podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych)


10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
(m.in.: w
pływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych - wykup mieszkań komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, mandaty kredytowe wystawiane przez Straż Miejską) 

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna uruchomił 3 stycznia 2019 r. nowy Biuletyn Informacji Publicznej. Znajdą w nim Państwo aktualne informacje i dokumenty wytwarzane przez konstanciński magistrat. Wcześniejsze informacje, publikowane do 31 grudnia 2018 r., dostępne są w archiwalnym BIP pod...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Wniosek o nadanie nazwy miejscu publicznemu w gminie Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z § 6 Uchwały nr 332/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o nadanie nazw miejscom publicznym w gminie Konstancin- Jeziorna, publikujemy wniosek mieszkańca gminy Konstancin-Jeziorna o nadanie nazwy ulicy, placu lub obiektu imieniem pułkownika Stanisława Likiernika.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401. ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 201.7 r. Prawo...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 49a oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 24 budynków...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 49a oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam , że sprawa dotycząca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 23 budynków...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz....

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wydał decyzję nr 6/2019 (sygn. PP.6733.2.2019.HP), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na gaz ziemny z rur PE o średnicy 40 mm” na terenie części działki nr ew. 143 z obrębu 0012 Kępa Okrzewska, gm. Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury fizycznej; turystyki; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska w roku 2019.

Praca

stanowisko: Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego

stanowisko Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5

stanowisko Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5

miejsce pracy Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 w Konstancinie-Jeziornie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy

stanowisko Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 105/VIII/2019

zarządzenie nr 105/VIII/2019

wydane przez Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego lub zmiany ich przeznaczenia

zarządzenie nr: 104/VIII/2019

zarządzenie nr 104/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 103/PF/VIII/2019

zarządzenie nr 103/PF/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 69/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zarządzenie nr: 102/VIII/2019

zarządzenie nr 102/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania Kapituły Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu przyznania tytułu „Wolontariusz Roku 2018 Gminy Konstancin-Jeziorna”

zarządzenie nr: 101/VIII/2019

zarządzenie nr 101/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok 2019 w Gminie Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 100/VIII/2019

zarządzenie nr 100/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

zarządzenie nr: 99/VIII/2019

zarządzenie nr 99/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 98/VIII/2019

zarządzenie nr 98/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 97/VIII/2019

zarządzenie nr 97/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2018

zarządzenie nr: 96/VIII/2019

zarządzenie nr 96/VIII/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2019 roku w zamian za odpracowaniem w dniu 11 maja 2019 roku

Zamówienia publiczne

zamówienie na: remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku

zamówienie na remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku

nr sprawy ZP.271.14.2019

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: remont wybranych istniejących urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku. Część I – Remont w zakresie ulic: Kościelnej, Środkowej. Część II - Remont w zakresie ulic: Potulickich, Żółkiewskiego.

zamówienie na remont wybranych istniejących urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku. Część I – Remont w zakresie ulic: Kościelnej, Środkowej. Część II - Remont w zakresie ulic: Potulickich, Żółkiewskiego.

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter, Biuro Obsługi Klienta

zamówienie na: pielęgnację i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2019 roku

zamówienie na pielęgnację i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2019 roku

nr sprawy ZP.271.12.2019

zamawiający Gmina konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Mieszkańca - parter

zamówienie na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2019 - 2020

zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2019 - 2020

nr sprawy ZP.271.11.2019

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP

zamówienie na: dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

Uchwały

uchwała nr: 81/VIII/6/2019

uchwała nr 81/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Odwoławczą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

Status Obowiązująca

uchwała nr: 80/VIII/6/2019

uchwała nr 80/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Status Obowiązująca

uchwała nr: 79/VIII/6/2019

uchwała nr 79/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: 78/VIII/6/2019

uchwała nr 78/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna służebnościami przesyłu i służebnościami gruntowymi

Status W publikacji

uchwała nr: 77/VIII/6/2019

uchwała nr 77/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w m.Konstancin-Jeziorna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 35 z obrębu 01-03 i numer 81 z obrębu 01-08

Status Obowiązująca

uchwała nr: 76/VIII/6/2019

uchwała nr 76/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy al. Wojska Polskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 5/2 z obrębu 02-03

Status Obowiązująca

uchwała nr: 75/VIII/6/2019

uchwała nr 75/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 50 z obrębu 03-12

Status Obowiązująca

uchwała nr: 74/VIII/6/2019

uchwała nr 74/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami

Status Obowiązująca

uchwała nr: 73/VIII/6/2019

uchwała nr 73/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych

Status W publikacji

uchwała nr: 72/VIII/6/2019

uchwała nr 72/VIII/6/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Status W publikacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij