Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 - centrala
22 484 23 10 - sekretariat
22 484 23 05 - kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informator urzędowy

Urząd Miasta i GminyGodziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9.00-17.00; wtorek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk
I Zastępca Burmistrza Gminy - Ryszard Machałek
II Zastępca Burmistrza Gminy - Dariusz Zieliński

Wykaz kont urzędu

84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 (podatki m.in.: dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych)

51 8002 0004 0200 1111 2002 0098
(m.in.:wpłat na poczet podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych)


10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
(m.in.: w
pływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych - wykup mieszkań komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, mandaty kredytowe wystawiane przez Straż Miejską) 

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna uruchomił 3 stycznia 2019 r. nowy Biuletyn Informacji Publicznej. Znajdą w nim Państwo aktualne informacje i dokumenty wytwarzane przez konstanciński magistrat. Wcześniejsze informacje, publikowane do 31 grudnia 2018 r., dostępne są w archiwalnym BIP pod...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Poniżej publikujemy obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji orzekającej i utrzymującej w mocy decyzję Starosty Piaseczyńskiego Nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych w Czarnowie —...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Poniżej publikujemy obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia: pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na...

Wyniki konkursu ofert

Publikujemy poniżej wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2019:

Świadczenie wychowawcze (500+)

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500 + obejmie wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia bez względu na dochód rodziny! Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej,...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Poniżej publikujemy obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia: pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na...

Praca

stanowisko: Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat)

stanowisko Inspektor w Kancelarii - umowa na zastępstwo (1 etat)

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego

stanowisko Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego

stanowisko Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 165/VIII/2019

zarządzenie nr 165/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 164/VIII/2019

zarządzenie nr 164/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mickiewicza 7 (dz. ew. 50 z obr. 03-12).

zarządzenie nr: 163/VIII/2019

zarządzenie nr 163/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 16 sierpnia 2019 roku w zamian za odpracowaniem w dniu 31 sierpnia 2019 roku

zarządzenie nr: 162/VIII/2019

zarządzenie nr 162/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 161/VIII/2019

zarządzenie nr 161/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 160/VIII/2019

zarządzenie nr 160/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

zarządzenie nr: 159/VIII/2019

zarządzenie nr 159/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołtysów o wyróżnienie rolników na dożynkach gminnych

zarządzenie nr: 158/VIII/2019

zarządzenie nr 158/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 157/VIII/2019

zarządzenie nr 157/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy

zarządzenie nr: 156/VIII/2019

zarządzenie nr 156/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania i trybu pracy komisji do przyznania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Konstancin-Jeziorna

Zamówienia publiczne

zamówienie na: przebudowę ulicy Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Gminie Konstancin-Jeziorna

zamówienie na przebudowę ulicy Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Gminie Konstancin-Jeziorna

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.271.19.2019

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-510 Konstancin-Jeziorna, parter -kancelaria

zamówienie na: modernizację miejskiego systemu monitoringu w gminie Konstancin-Jeziorna

zamówienie na modernizację miejskiego systemu monitoringu w gminie Konstancin-Jeziorna

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Mieszkańca - parter

zamówienie na: remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - etap II

zamówienie na remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - etap II

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter, Biuro Obsługi Klienta.

zamówienie na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Słomczyn i Kawęczynek w ul. Jabłoniowej i Sarenki

zamówienie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Słomczyn i Kawęczynek w ul. Jabłoniowej i Sarenki

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-510 Konstancin-Jeziorna, parter -kancelaria

zamówienie na: obsługę prawną Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2019-2021

zamówienie na obsługę prawną Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2019-2021

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w art. 138 g ust. 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, kancelaria

Uchwały

uchwała nr: 115/VIII/9/2019

uchwała nr 115/VIII/9/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia Uchwały nr 91/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory

uchwała nr: 114/VIII/9/2019

uchwała nr 114/VIII/9/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia Uchwały nr 90/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory

uchwała nr: 113/VIII/9/2019

uchwała nr 113/VIII/9/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia Uchwały o numerze 89/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Konstancin-Jeziorna stanowiącej działkę ewidencyjną numer 83/2 z obrębu 0015 Obory – Łyczyn

uchwała nr: 112/VIII/8/2019

uchwała nr 112/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 3/5, 32/1, 38/1, 3/6, 32/2 z obrębu 03-08

uchwała nr: 111/VIII/8/2019

uchwała nr 111/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3

uchwała nr: 110/VIII/8/2019

uchwała nr 110/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy rondzie im. Jana Pawła II nazwy „Skwer im. Stanisława Likiernika"

uchwała nr: 109/VIII/8/2019

uchwała nr 109/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

uchwała nr: 108/VIII/8/2019

uchwała nr 108/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie

uchwała nr: 107/VIII/8/2019

uchwała nr 107/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

uchwała nr: 105/VIII/8/2019

uchwała nr 105/VIII/8/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij