Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Informator urzędowy

Urząd Miasta i GminyGodziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9.00-17.00; wtorek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk
I Zastępca Burmistrza Gminy - Ryszard Machałek
II Zastępca Burmistrza Gminy - Dariusz Zieliński

Wykaz kont urzędu

84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 (podatki m.in.: dochodowy od osób prawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych)

51 8002 0004 0200 1111 2002 0098
(m.in.:wpłat na poczet podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych)


10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
(m.in.: w
pływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych - wykup mieszkań komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, mandaty kredytowe wystawiane przez Straż Miejską) 

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna uruchomił 3 stycznia 2019 r. nowy Biuletyn Informacji Publicznej. Znajdą w nim Państwo aktualne informacje i dokumenty wytwarzane przez konstanciński magistrat. Wcześniejsze informacje, publikowane do 31 grudnia 2018 r., dostępne są w archiwalnym BIP pod...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie OŚR.6220.2.2018/2019.JL

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Integracyjny Klub Sportowy Konstancin z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych”, w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Obwieszczenie OŚR.6220.2.2019.JL.11

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Praca

stanowisko: Inspektor ds. archiwizacji - umowa na zastępstwo (1 etat)

stanowisko Inspektor ds. archiwizacji - umowa na zastępstwo (1 etat)

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 210/VIII/2019

zarządzenie nr 210/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 209/VIII/2019

zarządzenie nr 209/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

zarządzenie nr: 208/VIII/2019

zarządzenie nr 208/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do udziału w zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 12.10.2019 r. w Konstancinie-Jeziornie

zarządzenie nr: 207/VIII/2019

zarządzenie nr 207/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 159/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Inwentaryzacyjnej” w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 206/VIII/2019

zarządzenie nr 206/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 205/VIII/2019

zarządzenie nr 205/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

zarządzenie nr: 204/VIII/2019

zarządzenie nr 204/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do spraw opiniowania wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych Gminy Konstancin-Jeziorna

zarządzenie nr: 203/VIII/2019

zarządzenie nr 203/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

zarządzenie nr: 202/VIII/2019

zarządzenie nr 202/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla gminy Konstancin-Jeziorna na łata 2016-2018” w okresie 2019-2023.

zarządzenie nr: 201/VIII/2019

zarządzenie nr 201/VIII/2019

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zamówienia publiczne

zamówienie na: wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku

zamówienie na wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: remonty lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna Część nr 1 - lokal nr 16 przy ul. Mirkowskiej 38 Część nr 2 – lokal nr 40 przy ul. Plac Zgody 9 Część nr 3 – lokal nr 15 przy ul. Słowiczej 18 Część nr 4 – lokal nr 1 przy ul. Brzozowej 2D

zamówienie na remonty lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna Część nr 1 - lokal nr 16 przy ul. Mirkowskiej 38 Część nr 2 – lokal nr 40 przy ul. Plac Zgody 9 Część nr 3 – lokal nr 15 przy ul. Słowiczej 18 Część nr 4 – lokal nr 1 przy ul. Brzozowej 2D

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: modernizację wybranych istniejących urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku – Etap III”. Część 1 –Modernizacja w zakresie ulic: Wierzbnowska, Złotej Wilgi. Część 2 –Modernizacja w zakresie ulic: Grabowa, Makuszyńskiego, Rycerska, Graniczna, Kasztanowa, Wrzosowa, Wągrodzka, Od Lasu, Witaminowa

zamówienie na modernizację wybranych istniejących urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku – Etap III”. Część 1 –Modernizacja w zakresie ulic: Wierzbnowska, Złotej Wilgi. Część 2 –Modernizacja w zakresie ulic: Grabowa, Makuszyńskiego, Rycerska, Graniczna, Kasztanowa, Wrzosowa, Wągrodzka, Od Lasu, Witaminowa

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - Etap II

zamówienie na równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku - Etap II

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

zamówienie na: remonty nawierzchni bitumicznych i betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019r.

zamówienie na remonty nawierzchni bitumicznych i betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019r.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Konstancin-Jeziorna

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 30 000 euro

termin składania ofert

Uchwały

uchwała nr: 132/VIII/10/2019

uchwała nr 132/VIII/10/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 24/VIII/3/2018 w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

uchwała nr: 131/VIII/10/2019

uchwała nr 131/VIII/10/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna - etap 2

uchwała nr: 130/VIII/10/2019

uchwała nr 130/VIII/10/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

uchwała nr: 129/VIII/10/2019

uchwała nr 129/VIII/10/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

uchwała nr: 128/VIII/10/2019

uchwała nr 128/VIII/10/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

uchwała nr: 127/VIII/10/2019

uchwała nr 127/VIII/10/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”

uchwała nr: 126/VIII/10/2019

uchwała nr 126/VIII/10/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Konstancin-Jeziorna

uchwała nr: 125/VIII/10/2019

uchwała nr 125/VIII/10/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kazimierza Pułaskiego 81, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 64 z obrębu 01-21

uchwała nr: 124/VIII/10/2019

uchwała nr 124/VIII/10/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Adama Asnyka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 22/6 z obrębu 03-23

uchwała nr: 123/VIII/10/2019

uchwała nr 123/VIII/10/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 108/VIII/8/2019 w sprawie w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij