Pierwszy operat uzdrowiskowy został sporządzony w 2008 r.

Na podstawie tego dokumentu Minister Zdrowia wydał decyzję Nr 3 z dnia 30.07.2008 r., w której potwierdził możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko Konstancin-Jeziorna.

Następnie w dniu 8 września 2008 r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę Nr 244/V/17/2008 w sprawie statutu uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.

Na skutek nowelizacji przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, zaistniała konieczność dostosowania statutu uzdrowiska do wymagań określonych w art. 41 ust. 2 i 2 a w/cyt ustawy. W związku z powyższym w dniu 26 kwietnia 2012 r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę Nr 229/VI/22/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.

Zgodnie z art. 43. ust.1. Gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest zobowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - uchwała Nr 189/VIII/15/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.

Na mocy podjętej Uchwały w Uzdrowisku Konstancin-Jeziorna możliwe jest prowadzenie lecznictwa w następujących kierunkach:

·         choroby górnych dróg oddechowych,

·         choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

·         choroby układu nerwowego,

·         choroby ortopedyczno-urazowe,

·         choroby reumatologiczne,

·         choroby dolnych dróg oddechowych, z przeciwwskazaniem osób chorych na astmę.


Zatem w Uzdrowisku Konstancin-Jeziorna została zwiększona liczba realizowanych kierunków leczniczych o choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby dolnych dróg oddechowych, z przeciwwskazaniem osób chorych na astmę.

Ponadto Minister Zdrowia pismem Nr SZU.511.7.2020.PSP z dnia 29.03.2020 r. potwierdził spełnienie przez obszar uzdrowiska Konstancin-Jeziorna wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.Załączniki:

Decyzja Ministra Zdrowia z 14 sierpnia 2019 r.
Pismo – Minister Zdrowia z dn 29.03.2020 r.
Statut Uzdrowiska Konstancin
Zmiana Statutu Uzdrowiska Konstancin