W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

67. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 67. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 62, 63 i 65 sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Przedstawienie przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających opinii na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027 w wyborach uzupełniających..
 11. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie i  odczytanie protokołu z głosowania.
 12. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu  Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i  odczytanie protokołu z głosowania
 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027 w wyborach uzupełniających.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030.
 16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2023.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2023.
 19. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczenia wykonywania takich usług.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
 22. Projekt uchwały w sprawie  nadania tytułu zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
 23. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 41/28 z obrębu 0010  Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna.
 24. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 9 w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  numer 4 z obrębu 01-23.
 25. Projekt uchwały w sprawie  nabycia do zasobu nieruchomości Gminy  Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 38 z obrębu 0009 Kawęczyn.
 26. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie odszkodowania za działkę gruntu numer 29/11 z obrębu 03-01 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 27. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie użyczenia od  „Fundacji na rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim” nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Stefana Żeromskiego 4, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19 z obrębu 03-13.
 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 755/VIII/62/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 29. Projekt uchwały w sprawie posadowienia obiektu upamiętniającego członków społeczności żydowskiej z terenu gminy Konstancin-Jeziorna oraz pamięci Polaków niosących im pomoc podczas okupacji niemieckiej.
 30. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 675/VIII/55/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/10 o powierzchni 4,6209 ha.
 31. Projekt uchwały w sprawie  opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na działce o nr ewid. 93 z obrębu     03-13 położonej w mieście Konstancin-Jeziorna.
 32. Projekt uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin - Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 1.
 33. Projekt uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej – etap 2.
 34. Korespondencja.
 35. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego