W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

63. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 20 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 63. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 58, 59, 60 i 61 sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024:
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków przekazanych do oczyszczalni, a zafakturowanych ich wytwórcom w 2024 r.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2024.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 649/VIII/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 650/VIII/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej  Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu ,,Senior +” oraz zasad jego funkcjonowania przy ul. Jana Sobieskiego 13.
 21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024.
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 333/2 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy „Lawendowa”.
 23. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kierszek w gminie Konstancin- Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 29/3 z obrębu 0013 Kierszek.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Stowarzyszeniu ,,Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego” nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 69 z obrębu 01-24 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną związaną z elektromobilnością, na okres 10 lat.
 26. Korespondencja.
 27. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego