W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

60. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 25 października 2023 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 60. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 59. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
 10. Przedstawienie przez zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych opinii na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 11. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024–2027.
 12. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piasecznie i odczytanie protokołu z głosowania.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024–2027.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023–2030.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.
 18. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.
 19. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Anny Walentynowicz, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/54 z obrębu 02-02.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Ignacego Paderewskiego, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 150/1 z obrębu 03-23.
 23. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych w gminie Konstancin-Jeziorna.
 24. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna 2040+.
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Konstancin-Jeziorna.
 26. Korespondencja.
 27. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Projekty uchwał dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego