W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

55. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 55. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w  sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków przekazanych do oczyszczania, a zafakturowanych ich wytwórcom w 2023 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 605/VIII/51/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2023.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2022.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2022.
 11. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna za lata 2021-2025”.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/10 o powierzchni 4,6209 ha z obrębu 03-23.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Władysława Broniewskiego 16, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2 o powierzchni 0,3692 ha z obrębu 03-02.
 14. Projekt uchwały w sprawie kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie sprzedaży udziału w działce ewidencyjnej nr 29 o powierzchni 0,2725 ha z obrębu 03-02 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały w sprawie kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie sprzedaży części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, stanowiącej obecnie działkę ewidencyjną nr 30 z obrębu 03-17.
 16. Projekt uchwały w sprawie kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie nabycia do zasobu komunalnego części działki ewidencyjnej nr 34 z obrębu 0021 Słomczyn w gminie Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 122/8 z obrębu 0010 Kawęczynek- Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 25/8 z obrębu 0004 Czarnów.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ,,A’’ uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 3/1 i 3/2 z obrębu 03-19 w Konstancinie-Jeziornie.
 21. Wystąpienia mieszkańców.*
 22. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 23. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 24. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 25. Korespondencja.
 26. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

 * Przewidywany czas realizacji pkt.21 – „Wystąpienia mieszkańców” ok. godz. 14-stej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego