W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

53. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2023r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 53. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z 49., 50. i 52. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy      Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 34/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r., w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach programu.
 12. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla wychowanków oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów praz rodziców.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji udzielanych Spółkom Wodnym.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Leśnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 54 z obrębu 03-16.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Leśnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 55 z obrębu 03-16.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Leśnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 56 z obrębu 03-16.
 23. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 133/1 z obrębu 0004 Czarnów.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Jana Sobieskiego 13, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/2 z obrębu 03-12, obejmującej pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku ,,Willi Gryf” wraz z pomieszczeniami piwnicznymi.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Jana Sobieskiego 13, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/2 z obrębu 03-12, obejmującej pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze budynku ,,Willi Gryf” wraz z pomieszczeniami piwnicznymi.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie na działce nr 10/5 z obrębu 02-02.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 4a położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie na działce nr 10/5 z obrębu 02-02.
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie na działce nr 10/5 z obrębu 02-02.
 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie na działce nr 10/5 z obrębu 02-02.
 30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie na działce nr 10/5 z obrębu 02-02.
 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie na działce nr 10/5 z obrębu 02-02.
 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 38 w Konstancinie-Jeziornie na działce ewidencyjnej nr 33/3 z obrębu 01-06.
 33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mirkowskiej 34 w Konstancinie-Jeziornie na działce ewidencyjnej nr 33/2 z obrębu 01-06.
 34. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony  dla Gminy Konstancin-Jeziorna”.
 35. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 24, 25, 26, 27/1, 28/1 i 29/1 z obrębu 03-08 w Konstancinie-Jeziornie.
 36. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ,,A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działki o nr ew. 22 z obrębu 03-10 w Konstancinie-Jeziornie.
 37. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew Gawroniec – etap 1.
 38. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna na rok 2023.
 39. Korespondencja.
 40. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego