W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

33. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ut. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 33. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. lnterpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 225/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.
 13. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 18/23, 19/H oraz W/24 z obrębu 03-26.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn w gminie Konstancin-Jeziorna, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 372 z obrębu 0009 Kawęczyn.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetyczne oraz kryterium ekologicznego.
 17. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2025.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Polnej. Bielawskiej i Warszawskiej w mieście Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w mieście Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 163/3 i 166/20 z obrębu ewid. 00-04 Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 16 i 18/3 z obrębu 03-26 w Konstancinie-Jeziornie.
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 10/51 z obrębu 02-0l w Konstancinie-Jeziornie.
 24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 95 z obrębu 03-02 w Konstancinie-Jeziornie.
 25. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 306/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa.
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 308/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jezior bielawskich i terenów przyległych.
 27. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku.
 28. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
 29. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonariusza publicznego w osobie Edwarda Skarżyńskiego pełniącego funkcję Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (BRM 185/2021).
 31. Korespondencja.
 32. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu informuję, iż w obradach Sesji w dniu 24.11.2021 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, będzie mogło wziąć udział max. 15 mieszkańców.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego