W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

22. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się 22. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Obrady sesji będę miały charakter mieszany, tj. zarówno stacjonarny w siedzibie Ratusza, jak również istnieje możliwość uczestniczenia w obradach sesji zdalnie, poprzez platformę internetową.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok  2020.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  2) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
  3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
  5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok  2021.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m3 ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2021 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2025.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok 2021.
 20. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenia zawodowe nauczycieli w 2021 r.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie - Jeziornie, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 8/6 z obrębu  02- 02.
 22. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kieszek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 50/5 z obrębu 0013 Kieszek.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Królowej Jadwigi, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 158/3 z obrębu 03-15.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 51, stanowiącej projektowaną działkę ewidencyjną nr 10/61 z obrębu 02-01 oraz ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej w działce ewidencyjnej nr 11/1 z obrębu 02-01.25.
 25. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna.
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 181 /Vl/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych, zmienionej uchwałą Nr 357/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 385/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew - Gawroniec.
 28. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2.2
 29. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli nad wykonanym zadaniem gminy polegającym na zapobieganiu bezdomności zwierząt i zapewnieniu m opieki, w tym kosztów jego realizacji w latach 2017 - 2019.
 30. Korespondencja.
 31. Rozpatrzenie skarg.
 32. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Z powodu pandemii koronawirusa i obowiązujących w tej sprawie ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu informuję, iż w obradach Sesji w dniu 16.12.2020 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, będzie mogło wziąć udział max. 15 mieszkańców. Jednocześnie informuję, iż obrady sesji będą transmitowane, wobec czego istnieje możliwość śledzenia przebiegu obrad sesji poprzez transmisję online.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane