W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Piasecznie i Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy oraz Sądzie Okręgowym w Warszawie, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwróci) się do Rady Miejskiej Konstancina - Jeziornej z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników.

Wobec powyższego, Burmistrz Gminy Konstancin — Jeziorna informuje, że przystępuje się do
wyboru:

  1. do Sądu Okręgowego w Warszawie — 4 osoby
  2. do Sądu Rejonowego w Piasecznie — 2 osoby
  3. do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — 4 osoby

- na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku. Szczegółowe informacje na ten temat publikujemy poniżej:



Załączniki: