Petycja o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS, którego wymaga Ustawodawca zgodnie z przyjętym vacatio legis ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846) w zwi4zku z przepisami Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

Pełna treść petycji do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

Petycja ws. danych o planach miejscowych
Odpowiedź na petycję dotyczącą danych o planach miejscowych