[start] [koniec]
Zatwierdzenie: Uchwała nr 341/VIII/25/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego – etap 2

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2021 r. poz. 4330

Wejście w życie: Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Zmieniony: nie dotyczy

Utracił moc: nie dotyczy

Inne: nie dotyczy

Rozstrzygnięcie nadzorcze: Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.72.2021.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23 kwietnia 2021 r. poz. 3645).


Link do planu w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej

Załączniki: