W gminie Konstancin-Jeziorna w 2019 roku obowiązują stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia podatkowe:


Osoby prawne są zobowiązane:

  • składać deklaracje (do pobrania poniżej) na dany rok podatkowy w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości, bez wezwania, na rachunek gminy Konstancin-Jeziorna: 51 8002 0004 0200 1111 2002 0098 w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za styczeń do dnia 31 stycznia.


Osoby fizyczne są zobowiązane:

  • złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości (do pobrania poniżej) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (nabycie lub zbycie nieruchomości, powstanie nowego budynku, zajęcie nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej itd.) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.


Terminy płatności podatku:

  • 15 marca
  • 15 maja
  • 15 września
  • 15 listopada


Załączniki:

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1KJ (do 30.06.2019 r.)
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1KJ (do 30.06.2019 r.)
Objaśnienia do druku IN-1KJ (do 30.06.2019 r.)