[start] [koniec]

Zatwierdzenie:

Uchwała nr 279/VIII/20/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 1.

Publikacja:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2020 r. poz. 10809

Wejście w życie:

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmieniony:

nie dotyczy

Utracił moc:

Na terenie objętym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa, zatwierdzony uchwałą nr 360/II/56/98 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego z 1998 r. nr 42, poz. 137 z późn. zm.)

Inne:

nie dotyczy

Rozstrzygnięcie nadzorcze:

nie dotyczyZałączniki:

Uchwalony mpzp terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32