Obwieszczenie


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna,

zawiadamia strony postępowania,

że na wniosek z dnia 13.03.2020 r. i korekty wniosku z dnia 16.03.2020 r. PROFBUD KONSTANCIN, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57 wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z drogami, chodnikami, obiektami małej architektury, sieciami i przyłączami sanitarnymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, stacją transformatorową oraz terenami zieleni urządzonej i zbiornikami retencyjnymi oraz rozsączającymi wód opadowych na dz. numer ewidencyjny 50-54, 56/2, 58/2, 60/2, 61-62, 64-68, 69/2, 70, 71/2, 72 73/2, 74-77, 79-87, 89-103, z obrębu 01-13 oraz wjazdy i włączenie do infrastruktury na działkach numer ewidencyjny 56/1, 60/1, 69/1, 71/1, 73/1, 117/1, części działek 117/2, 117/3 z obrębu 01-13 oraz numer ewidencyjny 8/1, części działek 8/2, 54/1 z obrębu 01-23”.

Nadto informuję, że zwróciłem się pismem z dnia 24.03.2020 r. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie.

Na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach 9.00-14.00.
Z uwagi na fakt iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zgodnie z art. 49 K. p. a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Burmistrz
/-/ mgr Kazimierz JańczukZałączniki:

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna