Brak treści artykułu

Załączniki:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna - etap 2
Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Prognoza oddziaływania na środowisko