Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna - Kazimierz Jańczuk


Sekretariat, pok. nr  82 (I piętro)
: tel. 22 484 23 10

Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki
w godz. 13.00-17.00. 

Zapisy interesantów do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna:

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.

Do zakresu zadań Burmistrza Gminy należy przede wszystkim:

 1. kierowanie urzędem;
 2. reprezentowanie gminy;
 3. przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał, w tym uchwały budżetowej;
 4. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 5. podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy w granicach udzielonego upoważnienia, w tym podpisywanie umów i zaciąganie zobowiązań;
 6. podejmowanie niemajątkowych decyzji związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy oraz podpisywanie pism i dokumentów kierowanych do osób prawnych i fizycznych;
 7. nadzorowanie realizacji zadań zleconych;
 8. upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji, o których mowa w pkt 4;
 9. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy;
 10. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy - nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów;
 11. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu;
 12. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
 13. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy;
 14. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy:
  • kierowanie wykonywaniem zadań obronnych,
  • kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 15. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 16. informowanie Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego o zamiarze przystąpienia Gminy do związku komunalnego;
 17. przedkładanie Wojewodzie w terminie 7 dni podjętych uchwał Rady Miejskiej;
 18. przedkładanie Wojewodzie aktów ustanawiających przepisy porządkowe w terminie 2 dni od ich ustanowienia;
 19. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia;
 20. współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Samorządem Powiatowym, samorządami gmin oraz organami administracji rządowej;
 21. składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań należących do kompetencji burmistrza;
 22. nadzorowanie:
  • Wydziału Finansowego,
  • Wydziału Planowania Przestrzennego,
  • Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej,
  • Biura Prawnego,
  • Biura Zarządzania Kryzysowego,
  • Biura Zamówień Publicznych,
  • Wieloosobowego Stanowiska ds. Kadr,
  • Audytora Wewnętrznego,
  • Straży Miejskiej,
  • gminnego podmiotu leczniczego.
 23. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
  • Zastępcami Burmistrza,
  • Sekretarzem,
  • Skarbnikiem.
 24. koordynacja przygotowań i realizacji budżetu gminy;
 25. współpraca z komitetami społecznymi;
 26. współpraca z organizacjami kombatanckimi oraz innymi organizacjami społecznymi, kulturalnymi i młodzieżowymi;
 27. współpraca z organizacjami zajmującymi się sportem i kulturą fizyczną na terenie gminy;
 28. współpraca z policją;
 29. tworzenie referatów w ramach istniejących wydziałów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem urzędu;
 30. zatwierdzenie struktury i podziału obowiązków w wydziałach, biurach, referatach, zespołach i samodzielnych stanowiskach.