[start]Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego[koniec]

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu Decyzji Nr 7/2022 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji- budowa odcinka elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV w zakresie budowy dwóch stanowisk słupowych oraz odcinka podziemnej linii kablowej SN-15kV oraz rozbiórki kolidującego odcinka sieci napowietrznej SN-15kV, przewidzianego do realizacji na terenie działki o nr ewid. 95 z obrębu ewid. 00-02 Cieciszew w gminie Konstancin-Jeziorna.

Pełna treść obwieszczenia oraz Decyzji nr 7/2022 do pobrania w załączeniu.