Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. „74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021 r. poz. 2373) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że w postanowieniu z dnia 5.05.2022 r., znak OŚR.6220.8.2021.JL.18 odmówił wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. pn. „WWA_KONSTANJE_KEPAOKRZEWSKA/14077 na działce numer ewidencyjny 17 z obrębu 00-12 Kępa Okrzewska w Kępie Okrzewskiej, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Załączniki:

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadomienie stron postępowania