Urząd Stanu Cywilnego - [start]pok. nr: 60, 61 (parter)[koniec]

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 9.00-15.00


Ewidencja ludności - pok. nr 2 (parter)

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00


Pracownicy:

Bożena Pindelska – kierownik

22 484 23 50

Marzena Micewicz – zastępca kierownika

22 484 23 51

Ewidencja ludności

 

Krystyna Poncyljusz - inspektor

22 484 23 52

Małgorzata Kucicka - inspektor

22 484 23 53

Anna Mackiewicz - inspektor

22 484 23 54

 
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:


 1. przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński,
  • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
  • stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa,
  • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  • wstąpieniu w związek małżeński w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • uznaniu dziecka,
  • uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego;
 2. załatwienie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny;
 3. archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych oraz prowadzenie skorowidza tych akt;
 4. współdziałanie ze związkami wyznaniowymi, sądami i ewidencją ludności innych urzędów JST;
 5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie oraz wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk;
 7. wykonywanie innych zadań na mocy zawartych porozumień;
 8. wydawanie aktów stanu cywilnego;
 9. prowadzenie ewidencji ludności;
 10. prowadzenie stałego rejestru wyborców;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z obowiązku meldunkowego;
 12. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.