Urząd Stanu Cywilnego - [start]pok. nr: 60, 61 (parter)[koniec]

Ewidencja ludności - pok. nr 2 (parter)


Biuro Obsługi Mieszkańców czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.


Imię i nazwisko – stanowiskoNr telefonuNr pokoju
Urząd Stanu Cywilnego    
Eleonora Woźniak – kierownik 22 484 23 50 61
Marzena Micewicz – zastępca kierownika 22 484 23 51 60
Małgorzata Woźniak – inspektor 22 484 23 55 60
Ewidencja ludności    
Małgorzata Kucicka – inspektor 22 484 23 53 2
Anna Mackiewicz – inspektor 22 484 23 54 2
Jolanta Bidzińska – inspektor   2

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński,
  • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
  • stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa,
  • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • uznaniu ojcostwa dziecka,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia;
 2. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów bieżących;
 3. nanoszenie do aktów stanu cywilnego treści prawomocnych wyroków oraz ostatecznych decyzji administracyjnych mających wpływ na stan cywilny;
 4. archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych oraz prowadzenie skorowidza tych akt;
 5. współdziałanie ze związkami wyznaniowymi, sądami i ewidencją ludności innych urzędów JST;
 6. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 7. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
 8. przyjmowanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie oraz wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk;
 10. wykonywanie innych zadań na mocy zawartych porozumień;
 11. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
 12. prowadzenie ewidencji ludności;
 13. prowadzenie stałego rejestru wyborców;
 14. prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z obowiązku meldunkowego;
 15. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.