Na podstawie Zarządzenia nr 18/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 11 stycznia 2019 r. utworzono Gminną Ewidencję Zabytków gminy Konstancin-Jeziorna.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

Stosownie do art. 22 ust 5 ww. ustawy: w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

  1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
  2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 
W gminnej ewidencji zabytków ujęte są zabytki nieruchome:

  1. budynki i budowle,
  2. układy urbanistyczne,
  3. zespoły budowlane,
  4. zabytki archeologii.


Załączniki:

Zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Konstancin-Jeziorna