Poniżej do pobrania projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XXIV sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 10.00.

Załączniki:

Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/22/2020
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jalco działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków, i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Mazowieckiemu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konstancin-Jeziorna
Załącznik do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2025 cz. 2
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2025 cz. 1
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2023 cz. 1
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2023 cz. 2
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” oraz zasad jego funkcjonowania
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek-Borowina
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodze
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprawidłowości w działaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (BRM 269/2020)