Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 646/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin‑Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie‑Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin‑Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00, po uprzednim umówieniu spotkania (tel. 22 48 42 411 lub 22 48 42 392).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Gminy Konstancin‑Jeziorna, ul.  Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r.

Uwagi w formie elektronicznej należy wnosić:

  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP lub
  2. za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzad@konstancinjeziorna.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

                                                                                                                                                          Burmistrz
                                                                                                                                                           /......./
                                                                                                                                                      Kazimierz JańczukPełny tekst ogłoszenia do pobrania poniżej.Załączniki: