Miejsce załatwienia sprawy:


Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77 (hol główny)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.


Godziny pracy:

 • poniedziałek w godz. 9.00-17.00
 • wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty – wniosek składany w formie papierowej:
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego (DO/W/1) - do pobrania poniżej;
 • dotychczasowy posiadany dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 • aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączona do wniosku w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

 • złożenie wniosku w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga złożenia orzeczenia o niepełnosprawności osoby  do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku;
 • złożenie fotografii w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny wymaga złożenia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty zarejestrowanej  w Rzeczypospolitej Polskiej.
Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego  tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.


Wymagane dokumenty- wniosek składany w formie elektronicznej (wniosek elektroniczny DO/W/1e):
 • wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, wnoszony jest do siedziby dowolnej gminy;
 • do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2;
 • w przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty dowodu, ważnego polskiego paszportu;
 • oryginały orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć przy odbiorze dowodu osobistego.

W przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, na żądanie organu gminy, w celu wyjaśnienia niezgodności należy okazać skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, albo skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa  lub orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30  dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władza rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej  pod władza rodzicielską , w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator;
 • Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga  ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

  W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.      

 

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat.


Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

 • do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

 • pełnoletni  obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z wyjątkiem następujących przypadków:

  • dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
  • dowód osobisty wydany osobie  posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
  • w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.     

Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – niezwłocznie – wyjątek stanowi art. 89 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych: zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany;     
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego – (formularz  składany w formie pisemnej DO/F/2):

 • zgłoszenia utraty, kradzieży, bądź uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje osobiście każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu;
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą złożyć formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13. roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13. do 18 roku życia).

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony, lub uszkodzony zgłasza osobiście ten fakt:
 • w organie dowolnej gminy;
 • w dowolnej polskiej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej – posiadacz dowodu osobistego przebywający za granicą;
 • w formie pisemnej pocztą lub faksem (za granicą – w placówce konsularnej);
 • przez Internet – zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.


Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r . o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r., poz.1626).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).


Do pobrania:


 Załączniki:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego